Abstract

When Hoàng Ngọc Phàch, a young Vietnamese living in Hanoi, published Tô' Tâm (Pure heart) in 1925, his book immediately became a cause célèbre. The first three thousand copies sold out in two weeks. The publisher printed another two thousand copies, and they too quickly disappeared from the bookstores (Phan Cự Dệ 1974:21). Girls disappointed in love succumbed to the influence of the work and committed suicide by jumping into Lake Tây or Lake Trùe Bạch. The work provoked a debate concerning what was proper reading for young women that continued into the 1930s.

The text of this article is only available as a PDF.

List of References

Booth, Wayne C.
1966
.
The Rhetoric of Fiction
.
Chicago
:
University of Chicago Press
.
Cao ThỊ Nhu-Quýnh and John C. Schafer. Forthcoming. “Hồ Biếu Chành and the Early Development of the Vietnamese Novel.” Vietnam Forum.
Công Huyền Tôn Nu Nha Trang.
1973
. “The Traditional Roles of Women as Reflected in Oral and Written Vietnamese Literature.”
Ph.D. diss., University of California, Berkeley
.
Công Huyền Tôn Nu Nha Trang.
1982
. “Literary Love: From Hoàng Ngọc Phách's Tô-Tâm to Khái Hung's Nu'a Chu'ng Xuân.” Paper presented at the Harvard Conference on Early Modern Literature, Cambridge, Mass., June 22—27, 1982.
Davis, Lennard J.
1983
.
Factual Fictions: The Origins ofthe English Novel
.
New York
:
Columbia University Press
.
DeFrancis, John.
1977
.
Colonialism and Language Policy in Vietnam
.
The Hague
:
Mouton
.
Dumas fils, Alexandre. [1846]
1986
.
La dame aux camélias
. Trans. Coward, David.
Oxford
:
Oxford University Press
.
Dùòng Quảng Hảm. [1941]
1968
.
Viảt-Nam Vˇn-Học Su-Yéu
[Historical survey of Vietnamese literature].
Saigon
:
Bộ Giáo Dục
.
Durand, Maurice.
1962
.
“A Review of Nos. 10-20
of Văn Su' Địa [Literature, history, geography].”
Bulletin de l'École Française d'Extreme-Orient
50
, no.
2
:
535
-55.
Fiedler, Leslie.
1966
.
Love and Death in the American Novel
.
New York
:
Stein and Day
.
Henry, Eric.
1984
.
“On the Nature of the Kiều Story.”
Vietnam Forum
3
(Winter-Spring):
6l
-
98
.
Hoàng Ngọc Phách.
1920
.
“Văn Chủỏng vỏi Nu Gioi”
[On the relation of literature to women].
Nam Phong
41
(Nov.):
379
-83.
Hoàng Ngọc Phách. [1925]
1963
.
Tố-Tâm: Tâm-Lý Tiếu-Thuyết
[Tố-Tăm: A psychological novel]. N.p.:
Thanh-Xuăn
.
Hoàng Ngọc Phách. [1933]
1941
. “Lói Văn Trung Hậu” [Literature of loyalty]. In
Thoi thế với Văn Chúóng
[Literature in relation to the times].
Hanoi
:
Công Lực
.
Hsia, C. T.
1968
.
The Classic Chinese Novel
.
New York
:
Columbia University Press
.
Thông, Huỳnh Văn, ed. and trans.
1979
.
The Heritage of Vietnamese Poetry
.
New Haven
:
Yale University Press
.
Thông, Huỳnh Văn, ed. and trans.
1983
.
The Tale of Kiều
.
New Haven
:
Yale University Press
.
Thông, Huỳnh Văn.
1984
.
“Main Trends of Vietnamese Literature Between the Two World Wars.”
Vietnam Forum
3
(Winter-Spring):
99
125
.
Tóng, Huỳnh Văn.
1973
.
Lịch Su' Báo Chi Việt Nam tu” Khei Thủy dến Năm 1930
[History of journalism in Vietnam from its origin until 1930].
Saigon
:
Trí Đăng
.
Thanh, Lê.
1942
.
Cuộc Phỏng Vấn Các Nhà Văn
[Interviews with writers].
Hanoi
:
Đo'i Mo'i
.
Viên, Lê Trị and Phách, Hoâng Ngọc, eds.
1972
.
Nhị Độ Mai
[Twice-blooming plum flower].
Hanoi
:
Văn Học
.
Link, E. Perry.
1981
.
Mandarin Ducks and Butterflies: Popular Fiction in Early Twentieth-Century Chinese Cities
.
Berkeley and Los Angeles
:
University of California Press
.
Marr, David.
1971
.
Vietnamese Anticolonialism
.
Berkeley and Los Angeles
:
University of California Press
.
Marr, David.
1981
.
Vietnamese Tradition on Trial, 1920-1945
.
Berkeley and Los Angeles
:
University of California Press
.
Nguyến Đình Chiêu. [ca. 1860]
1973
.
Lục Vân Tiên Truyện: Tuong Giải
. [The story of Lục Vân Tiên: Annotated]. Ed. Hồ, Ngọc and Tâm, Nhất.
Saigon
:
Sống Mợi
.
Hóa, Nguyến Đinh.
1982
.
“Studies in Nôm Characters: The State of the Art: Part 1.”
Vietnam Culture Journal
1
(Dec. 1982):
25
36
.
Bích, Nguyền Ngọc.
1986
. Personal interview, July 18.
Dần, Nguyền Văn.
1967
.
“Một Số Ý Kiến về quyến Lục Vân Tiên
[Some opinions on the book Lục Vân Tiên].
Tạp Chí Văn Học
2
:
55
62
.
Quýnh, Phạm.
1918
. “Một Lối Văn Mo'i” [A new way of writing (Introduction to a short story by Phạm Duy Tốn called “Sống Chết Mặc Bây”—A matter of life and death)]. Nam Phong 18 (Dec.):355.
Quýnh, Phạm.
1919
. “Truyện Kiều” [The story of Kieu]. Nam Phong 30 (Dec.): 480-500.
Quýnh, Phạm.
1921
. “Bàn về Tiều Thuyết” [A discussion of the novel]. Nam Phong 48 (Jan.): 1-15.
Ngû, Phạm Thé.
1965
.
Việt Nam Văn Học Su Giản Uoc Tân Biên
[Concise modern history of Vietnamese literature].
3
vols.
Saigon
:
Quốc Học Tùng Thu
.
Cụđệ, Phan.
1974
and 1975.
Tiếu Thuyết Việt Nam Hiện Đại
[The contemporary Vietnamese novel].
2
vols.
Hanoi
:
Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp
.
Khôi, Phan.
1930
. “Phép Làm Văn: Cách dặt Đại Danh Tu” [Rules for writing: The use of pronouns].
Phụ Nu Tân Văn
73 (Oct. 9):
13
14
.
John C., Schafer
1983
.
“Lục Vân Tiên:
Its Relation to Prior Texts.” Vietnam Forum 1 (Winter-Spring):
58
66
.
Taylor, K. W.
1986
. “Notes on the
Việt điện u linh tập.” Vietnam Forum
8
(Summer-Fall):
26
59
.
Lảng, Thanh.
1967
.
Bẚng Luọc Đo Văn Học Việt Nam
[Survey of Vietnamese literature].
3
vols.
Saigon
:
Trińh Báy
.
Nghỉa, Traần.
1969
. “Thừ Bàn về Nguền Gốc Truyện
Lục Vân Tiên”
[A discussion of the source of Lục Văn Tiên]. In Mấy Vấn Đề về Cuộc Doi và Tho Văn Nguyến Đinh Chiếu [Some aspects of the life and writing of Nguyến Dình Chiếu].
Hanoi
:
Khoa Học Xâ Hội
.
Giàu, Trần Văn.
1969
.
“Vi sao Tỏi Thích Đọc Nguyển Dinh Chiểu”
[Why I like to read Nguyển Dinh Chiếu]. In Mấy Vấn Đề về Cuộc Đoi và Tho Văn Nguyến Đinh Chiếu [Some aspects of the life and writing of Nguyến Đinh Chiếu].
Hanoi
:
Khoa Học Xã Hội.
Giàu, Trần Văn.
1973
and 1975.
Sụ Phàt Triến của Tu' Tuỏng ỏ Việt-Nam tu Thế Ky XIX đến Cách Mạng Tháng Tám
[The development of ideas in Vietnam from the nineteenth century to the August revolution].
3
vols.
Hanoi
:
Khoa Học Xã Hội
.
Lang, Võ.
1964
. “Tim Hiếu Đồ-Chiồu qua
Lục Vân Tiên”
[An attempt to understand Teacher Chiếu through Lục Vân Tiên]. Văn Hóa Nguyệt San
13
:
1507
-32.
Watt, Ian
1957
.
The Rise of the Novel
.
Berkeley and Los Angeles
:
University of California Press
.