Skip to Main Content
Skip Nav Destination
This content is made freely available by the publisher. It may not be redistributed or altered. All rights reserved.
This content is only available as PDF.

Bibliography

Primary Sources
Alexandre
,
Noel
.
Conformité des cérémonies chinoises avec l’idolatrie grècque et romaine
.
Cologne
:
Les hautiers de C. L’Egmondt
,
1700
.
Bartoli
,
Daniello
.
Dell’Istoria della Compagnia di Gésù: La Cina: Terza Parte dell’ Asia
.
4
vols.
Rome
,
1663
.
Ancona
:
Giuseppe Aureli
,
1843
.
Boxer
,
C. R.
, ed.
A Propósitio dum livrinho xilográfico dos Jesuitás de Pequisu (Sécuo XVIII)
.
Macau
:
Imprensa Nacional
,
1942
.
Boxer
,
C. R.
, ed.
South China in the Sixteenth Century: Being the Narratives of Galeote Pereira, Fr. Gaspar da Cruz, O.P., Fr. Martin de Rada, E.A.S.A. (1550–1575)
.
London
:
Haklyut Society
,
1953
.
Duxiu
Chen
. “
Kongzi zhi dao yu xiandai shenghuo” (The Way of Kongzi and Contemporary Life)
.
Xin qingnian 2
, no.
4
(
December
1
,
1916
):
3
5
.
Duxiu
Chen
. “
Rensheng zhenyi” (The Real Meaning of Life)
.
Xin qingnian
4
, no.
1
(
February
1
,
1918
):
90
93
.
Ch’ien
Mu [Qian Mu]
.
“Fu Hu Shi zhi ‘Shuo ru’” (A Refutation of Hu Shi’s “Shuo ru”)
.
Journal of Oriental Studies
1
, no.
1
(
January
1954
):
123
128
.
Chunqiu Zuo zhuan zhu (The Zuo Transmission of the Spring and Autumn Annals with Supplementary Commentary)
.
4
vols. Edited by
Bojun
Yang
.
Bejing
:
Zhonghua Shuju
,
1981
.
Coleridge
,
H. J.
, ed.
The Life and Letters of St. Francis Xavier
.
2
vols.
London
:
Burns and Oates
,
1902
.
Couplet
,
Philippe
,
et al
Confucius Sinarum Philosophus, sive Scientia Sinensis
.
Paris
:
Horthemels
,
1687
.
Cordier
,
Henri
.
Bibliotheca Sinica
.
Paris
,
1904–1924
. Reprint,
Taibei
:
Chengwen
,
1966
.
Shu
Cui
.
“Lunyu yushuo” (Further Theories on the Lunyu)
. In
Cui Dongbi yishu (The Surviving Works of Cui Dongbi)
. Edited by
Jiegang
Gu
.
Ziji
Di
.
Kongzi biannian (Annual Register of Kongzi)
.
Zhejiang Shuju
,
1887
.
Fubao
Ding
.
Shuowen jiezi gulin (Ancient Forest of the Explanation of Pattern and Elucidation of Graphs)
.
8
vols.
Shanghai
:
Yixue Shuju
,
1931–32
.
Yucai
Duan
.
Shuowen jiezi zhu (Annotations on Explanation of Pattern and Elucidation of Graphs)
. Reprint,
Taibei
:
Hanjing wenhua shiye youxian gongsi
,
1983
.
Zhongshu
Dong
.
“Qiu yu” (Seeking Rain)
. In
Chunqiu fanlu yizheng (Evidential Meanings on the Luxuriant Dew of the Spring and Autumn)
. Edited by
Yu
Su
.
Taibei
:
Hele tushu Chubanshe
,
1975
.
Yu
Du
.
Chunqiu jingchuan jijie (Spring and Autumn Classic and [Zuo] Tradition with Collected Commentaries)
.
3
vols. Reprint,
Taibei
:
Zhonghua Shuju
,
1965
.
Erya zhushu (Literary Expositor, Annotations, and Commentaries)
.
SSJZS
, vol.
12
. Reprint,
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1990
.
Guangya shuzheng (Extensive and Refined [Etymology] Annotations and Commentaries)
. Edited by
Niansun
Wang
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1983
.
Jiegang
Gu
, ed.
Ci Dongbi yishu (The Surviving Works of Cui Dongbi)
.
Taibei
:
Hele tushu Chubanshe
,
1975
.
Guzman
,
Luis de
.
Historia de las Missiones que han hecho los religiosos de la Compañia de Iesvs: para predicar el sancto evangelio en la India oriental, y en les reynos de la China y Japon
.
Alcalá de Henares
:
Buida de I. Gracian
,
1601
.
Moruo
Guo
.
“Fu ‘Shuo ru’” (Refutation of “An Elaboration on ru”)
. In
Guo
,
Qingtong Shidai (The Bronze Age)
.
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1954
.
Moruo
Guo
, ed.
Jiaguwen heji (Collection of Oracle Bone Inscriptions)
.
13
vols.
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1978–82
.

Guoyu yijie (Commentaries on the Discourses of the States). SBBY edition.

Guoyu yijie (Commentaries on the Discourses of the States)
.
Gushi bian (Critiques of Ancient History)
.
7
vols.
Hong Kong
:
Taiping Shuju
,
1962
.
Han Feizi jijie (Collected Commentaries on the Han Feizi)
. Edited by
Xianqian
Wang
. In
ZZJC
, vol.
5
,
pt. 4
.
Hanshu buzhu (Former Han History with Supplementary Commentaries)
.
Compiled by Wang Xianqian. Reprint
,
Taibei
:
Dingwen Shuju
,
1974
.
Ying
Han
.
Hanshi waizhuan (Han [Ying’s] Illustrations of the Didactic Use of the Book of Odes)
.
SBCK edition
.
The Holy Bible
.
King James version
.
New York
:
Meridian Books
,
n.d
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
The Chinese Renaissance
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1934
.
Shih [Hu Shi]
Hu
. “
The Chinese Renaissance
.”
Bulletin on Chinese Education
2
, no.
6
(
1923
):
1
36
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Da Sifu Kaoxin xiansheng” (A Reply to Mr. Murobushi Kõshin)
.
Duli pinglun
, no.
180
(
December
8
,
1935
):
5
8
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
The Development of the Logical Method in Ancient China
. 2d ed.
New York
:
Paragon
,
1963
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
Hu Shi liuxue riji (Hu Shi’s Diary of Study Abroad)
.
4
vols.
Taibei
:
Shangwu
,
1959
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
Hu Shi wencun (The Literary Preserve of Hu Shi)
.
4
vols.
Taibei
:
Yuandong
,
1953
.
Shih [Hu Shi]
Hu
. “
Religion and Philosophy in Chinese History
.” In
Symposium on Chinese Culture
, edited by
Chen Zen
Sophia H.
, pp.
31
58
.
Shanghai
:
China Institute of Pacific Relations
,
1931
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Shiping suowei ‘Zhongguo benwei de wenhua jianshe’” (A Critique of the So-called Chinese-Based Cultural Construction)
. In
Hu Shi wencun
. Vol.
4
, pp.
535
540
.
Taibei
:
Yuandong
,
1953
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
Sishi zishu (Recollections at the Age of Forty)
.
Taibei
:
Yuandong
,
1974
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Shuo ru” (An Elaboration on ru)
. In
Hu Shi wencun
. Vol.
4
, pp.
1
82
.
Taibei
:
Yuandong
,
1953
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Xinxin yu fanxing” (Faith and Introspection)
.
Duli pinglun
, no.
103
(
June
3
,
1934
).
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Yibusheng zhuyi” (On Ibsenism)
.
Xin qingnian
4
, no.
6
(
June
1918
):
531
549
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Zhuzi buchu yu wangguan lun” (The Collected Masters did not Derive from the Heaven Office)
. In
Zhongguo zhexue shi dagang
, pp.
1
10
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
Zhongguo jexue shi dagang (General Outline of the History of Chinese Philosophy)
.
Shanghai
:
Shangwu
,
1929
.
Huainanzi (Book of [Prince] Huainan)
. Edited by
Wendian
Liu
. In
ZZJC
, vol.
7
,
pt. 2
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1990
.
Kuan
Huan
, comp.
Yantíe lun (Discourses on Salt and Iron)
. In
ZZJC
, vol.
7
,
pt. 3
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1990
.
Kan
Huang
, ed.
Lunyu jijie yisu (Collected Commentaries on the Lunyu with Subcommentary)
.
2
vols. Reprint,
Taibei
:
Guangwen Shuju
,
1968
.
Zongxi
Huang
.
Mingru xue’an (Scholarly Cases on Ming ru)
.
Beijing
:
Zhongguo Shudian
,
1990
.
Zongxi
Huang
and
Zuwang
Chuan
, comps.
Song-Yuan xue’an (Scholarly Cases on Song and Yuan [ru])
.
2
vols.
Beijing
:
Zhongguo Shudian
,
1990
.
Suetoshi
Ikeda
.
Inkyo shokei kohen shakubun ko (Draft Annotations on “Inscriptions from the Wastes of Yinu: Latter Volume)
.
Hiroshima
:
Hiroshima Daigaku Bungakubu Chūgoku Tetsugaku Kenkyūshitsu
,
1964
.
Illyricus
,
Matthias Flacius
.
Clavis Scripturae Sacrae
. New edition,
Jena
:
Johannis Ludovici Neuenhans
,
1674
.
Intorcetta
,
Prosper
.
Sinarum Scientia Politico-Moralis
. In
Relations de divers voyages curieux
, by
Thévenot
Melchisédec
, vol.
4
.
Paris
,
1696
.
Tsung-i [Rao Zongyi]
Jao
.
“Shi ru: Cong wenzi xunguxue Shang lunru de yiyi” (An Explication of ru: From Explaining ru from the Angle of the Etymologies of the Graphs)
.
Journal of Oriental Studies
1
, no.
1
(
January
1954
):
111
122
.
lishixi
Jilin daxue
, comp.
Yiqie fandongpai doushi zun Kongpai (Every Reactionary Faction is a Revering Kongzi Faction)
.
Beijing
:
Renmin Chubanshe
,
1974
.
Kong congzi (Kong Family Masters’ Anthology)
. Reprint,
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1990
.
Kongzi jiayu (Family Sayings of Kongzi)
. Edited by
Su
Wang
. Reprint,
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1990
.
Le Comte
,
P. Louis, S.J.
.
Nouveaux mémoires sur l’état présent de la Chine
.
Paris
:
Jean Anisson
,
1696
.
Xueji
Lei
, ed.
Zhushu jinian yizheng (Evidential Meanings on the Bamboo Annals)
.
Taibei
:
Yiwen Chubanshe
,
n.d
.
Madou [Matteo Ricci]
Li
.
Ershiwu yan (Twenty-five Sayings)
. In
Tianxue chuhan
. Edited by
Zhizao
Li
, vol.
1
, pp.
331
349
.
Madou [Matteo Ricci]
Li
.
Jiaoyou lun (Treatise on Friendship
). In
Tianxue chuhan
, vol.
1
, pp.
299
320
.
Madou [Matteo Ricci]
Li
.
Jihe yuanben (The Elements of Euclid)
. In
Tianxue chuhan
, vol.
4
, pp.
1921–2522
.
Madou [Matteo Ricci]
Li
.
Jiren shipian (Ten Discourses of a Strange Man)
. In
Tianxue chuhan
, vol.
1
, pp.
117
281
.
Madou [Matteo Ricci]
Li
.
“Shuwen zeng Yubo Chengzi” (Transmission by Writing Bestowed upon Master Cheng Yubo [Cheng Dayue])
. In
Sheyuan mocui (The Wandering in the Garden Inkcake Collection)
.
2
vols. Edited by
Xiang
Tao
.
Beijing
:
n.p.
,
1929
.
Madou [Matteo Ricci]
Li
.
Tianzhu shiyi (The Real Significance of the Heavenly Master)
. In
Tianxue chuhan
, vol.
1
, pp.
351
635
.
Zhizao
Li
, ed.
Tianxue chuhan (The Essentials of the Heavenly Learning)
.
6
vols. Reprint,
Taibei
:
Xuesheng Shuju
,
1965
.
Qichao
Liang
.
“Hunan Shiwu xuetang chuji” (First Collection from the Shiwu Academy of Hunan)
. In
Wuxu bianfa
, vol.
4
. Edited by
Bozan
Qian
et al
.
Shanghai
:
Shanghai renmin Chubanshe
,
1957
.
Ping
Liao
.
“Huangdi jiangyu tu” (Geographic Charts for Sovereigns and Emperors)
. In
Liuyi guan congshu (Collectanea of the Office of the Six Cultivations)
.
Chengdu
:
Cungu Shudian
,
1925
.
Shipei
Liu
. “
Jindai Hanxue bianqian lun
.”
Guocui xuebao
, no.
31
(
June
20
,
1908
).
Shipei
Liu
.
“Rujia chuyu situ zhi guan shuo” (On the Theory that the Ru Derived from the Office of the Leader of the Footsoldiers)
.
Guocui xuebao
, no.
33
(
August
20
,
1908
): Xuepian,
1a
2b
.
Xin
Liu
.
“Yiwen zhi” (Record of Cultivations and Writings)
. In
Hanshu buzhu
, vol.
3
. Edited by
Xianqian
Wang
.
Taibei
:
Dingwen Shuju
,
1974
.
Longobardo
,
Niccolò
.
Traité sur quelques points de la religion des chinois
.
Paris
:
J. Josse
,
1701
.
Lunyu zhushu (Lunyu with Annotation and Commentary)
. Edited by
Yan
Ho
and
Ping
Xing
. In
SSJZS
, vol.
11
. Reprint,
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1990
.
Lüshi Chunqiu (Mr. Lu’s Springs and Autumns)
. In
ZZJC
, vol.
6
.
pt. 4
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1990
.
Magaillans
,
Gabriel [Gabriel de Magalhaes]
.
Nouvelle relation de la Chine, contenant la description des particularits les plus considerables de ce grand empire
. Translated by
Benou
.
Paris
:
C. Barbin
,
1688
.
Mailla
,
J. M. A. de Moyriac de
.
Histoire général de la Chine, ou annales de cet empire
.
13
vols.
Paris
:
L’Abbé Grosier
,
1777–1785
.
Maoshi zhengyi (Corrected Interpretations of Mao’s Edition of the Shi [jing])
. In
SSJZS
, vol.
3
. Reprint,
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1990
.
Mendoza
,
Juan González de
.
Historia de las cosas mas notables, ritos y costumbres del gran reino de la China
.
Valencia
,
1596
.
Mengzi zhushu (Mengzi with Annotation and Commentary)
. In
SSJZS
, vol.
13
. Reprint,
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1990
.
The Morals of Confucius: A Chinese Philosopher
.
London
:
Randall, Taylor
,
1691
.
Mozi jiangu (Annotation of the Mozi)
. Edited by
Yirang
Sun
. In
ZZJC
, vol.
4
,
pt. 1
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1990
.
Pantoja
,
Diego de
.
Relacion de la entrada de algunos padres de la campagnia de Jesus en la China
.
Valencia
:
Juan Chrysostomos Garris
,
1606
.
Pauthier
,
M. G.
Confucius et Mencius: Les Quatres Livres de philosophie morale et politique de la Chine
.
Paris
:
Charpentier
,
1841
.
Pensées morales de Confucius
. 2d ed.
Paris
:
Victor Lecou
,
1851
.
Pfister
,
Louis
.
Notices biographiques et bibliographiques sur les Jésuites de l’ancienne mission de Chine, 1552–1773
.
2
vols.
Shanghai
:
Maison Catholique
,
1932–1934
.
Possevino
,
Antonio
.
Bibliotecha selecta qua agitur de ratione studiorum in historia, in disciplinis, in salute omnium procuranda
.
Rome
,
1593
.
Prémare
,
J. H. de
.
Notitia Linguae Sinicae
.
Malacca
:
Anglo-Chinese College
,
1831
.
Quintilian
.
Institutio oiatoria
. Vol.
3
.
Cambridge, Mass.
:
Loeb
,
1959
.
Ricci
,
Matteo
.
Fonti Ricciane (Storia dell’Introduzione del Christianesimo in Cina)
.
3
vols. Edited by
Pasquale M. d’Elia
,
S.J.
Rome
:
Libreria dello Stato
,
1942–1949
.
Ricci
,
Matteo
.
Le Opere storiche del P. Matteo Ricci, S.J
.
2
vols. Edited by
Venturi
Pietro Tacchi
.
Macerata
:
F. Giorgetti
,
1911–1913
.
Sanz
,
Carlos
, ed.
B. Escalante: Primera historia de China [1577]
. Reprint,
Madrid
:
Libreria General Victoriano Suarez
,
1958
.
Schütte
,
Josef F., S.J.
Monumenta Historica Japoniae
, vol.
1
.
Rome
:
1975
.
Shanhai jing jianshu (Classic of Mountains and Seas with Commentary and Sub-Commentary)
.
1809
.
Commentary by Hao Yixing
. Reprint,
Taipei
:
Guangwen Shuju
,
1965
.
Kunio
Shima
.
Inkyo bokuji sorui (Collected Inventory of the Oracle Texts from the Wastes of Yin)
, 2d rev. ed.
Tokyo
:
Kyuko Shoin
,
1971
.
Shizuka
Shirakawa
.
Setsubun shingi (New Meanings of Shuowen)
.
16
vols.
Kyoto
:
Hakutsuru bijutsukan
,
1970–1974
.
Qian
Sima
.
Shiji
.
10
vols. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1975
.
Sommervogel
,
Carlos
.
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus
.
12
vols.
Brussels
:
O. Schepens
,
1890–1932
.
Lian
Song
.
Song wenxian gong quanji (The Collected Works of Culture Eminent Song)
. SBBY edition. Reprint,
Taibei
:
Zhonghua Shuju
,
1970
.
Tacchi Venturi
,
Pietro
.
Opère storiche
.
2
vols.
Macerata
:
Giorgetti
,
1911–1913
.
Sitong
Tan
.
“Renxue” (The Natural Science of Love)
. In
Tan Sitong quanji (Collected Works of Tan Sitong)
,
compiled by Cai Shangsi and Fang Xing
. Reprint,
Beijing
:
Xinhua Shudian
,
1954
.
Thévenot
,
Melchisédec
.
Relations de divers voyages curieux
.
4
vols.
Paris
,
1696
.
Trigault
,
Nicolá
, and
Ricci
Matteo
.
De Christiana expeditione apud Sinas ab Societate Iesu Suscepta, es Matthaei Ricci commentarus libri
.
Augsburg
,
1615
.
Trigault
,
Nicolá
, and
Ricci
Matteo
.
Histoire de l’expédition chrétienne au royaume de la Chine
.
Lille
:
Pierre de Hache
,
1617
.
Trigault
,
Nicolá
, and
Ricci
Matteo
.
Histoire de l’expédition chrétienne au royaume de la Chine
.
Paris
:
Desclée de Brouwer
,
1978
.
Voltaire
,
François
.
Dictionnaire philosophique portatif
.
Amsterdam
:
M. M. Rey
,
1765
.
Voltaire
,
François
.
Essai sur les moeurs et l’esprit des nations et sur les principaux faits de l’histoire depuis Charlemagne jusqu’a Louis XIII
.
Lausanne
:
J. H. Pott
,
1780
.
Chong
Wang
.
Lunheng (Doctrines Evaluated)
. In
ZZJC
, vol.
6
,
pt. 5
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1990
.
Wei
Wang
.
“Sizi lun” (On the Four Masters)
. In
Wang Zhong wenji. SKQS
, vol.
1226
, pp.
68.1
69.1
.
Wei
Wang
.
Wang Zhong wenji (Literary Collection of Wang Zhong)
. In
SKQS
, vol.
1226
.
Taibei
:
Shangwu
,
1983
, pp.
1
514
.
Wei
Wang
.
“Yuan ru” (Origin of ru)
. In
Wang Zhong wenji. SKQS
, vol.
1226
, pp.
84.1
85.2
.
Zhong
Wang
.
Shuxue neipian (Discourses on Learning, Inner Chapters)
. Reprint,
Taibei
:
Guangwen Shuju
,
1970
.
Wicki
,
Josef, S.J.
, ed.
Documenta Indica
.
Rome
:
Institutum Historicum S.J.
,
1970
.
Xingli daquan shu (Great Compendium on the Nature and the Principle)
. Edited by
Guang
Hu
. Reprint,
Taibei
:
Shangwu
,
1974
.
Changzhi
Xu
, ed.
Shengchao Poxie ji (The Sacred Dynasty’s Collection Exposing Heresy)
. Reprint,
Hong Kong
:
Jiandao Shenxue Yuan
,
1996
.
Guangqi
Xu
.
Xu Guangqi ji (Collected Works of Xu Guangqi)
.
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1963
.
Shen
Xu
.
Shuowen jiezi (Explanation of Pattern, Elucidation of Graphs)
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1963
.
Zongze
Xu
.
Ming-Qing jian Yesu huishi zhu tiyao (Essentials of the Interpretations of the Christian Scholars of the Ming-Qing Era)
.
Taibei
:
1958
.
Xunzi jijie (Collected Commentaries on the Xunzi)
. Edited by
Xianqian
Wang
. In
ZZJC
, vol.
2
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1990
.
Chene
Yang
.
Yang Qiyuan xiansheng nianpu (The Chronological Biography of Mr. Yang Qiyuan)
.
Shanghai
:
Shangwu
,
1946
.
Yuan shi (Yuan History)
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1976
.
Binglin
Zhang
.
“Bo Zhongguo yong wanguo xinyu shuo” (A Refutation of China’s Use of Esperanto)
.
Minbao
21
(
June
10
,
1908
):
49
72
.
Binglin
Zhang
.
“Bo jianli Kongjiao yi” (A Refutation of the Petition to Establish Confucianity)
. In
Zhang Taiyan quanji
, vol.
4
.
Shanghai
:
Renmin Chubanshe
,
1985
.
Binglin
Zhang
.
Guogu lunheng (Critical Evaluation of National Heritage)
.
1910
; Reprint,
Taibei
:
Guangwen Shudian
,
1967
.
Binglin
Zhang
.
“Jianlun” (Investigative Essays)
. In
Zhang Taiyan quanji
, vol.
4
.
Shanghai
:
Renmin Chubanshe
,
1985
.
Binglin
Zhang
.
Qiu shu (Peremptory Book)
.
Shanghai
,
1904
. Reprinted in
Zhonghua minguo gushi congliao
, edited by
Jialun
Luo
.
Taibei
Shijie Shuju
,
1963
.
Binglin
Zhang
.
Qui shu
.
Shanghai
,
1900
. Reprint,
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1985
.
Binglin
Zhang
.
“Shibinsaier wenji” (Spencer’s Works)
.
Changyan bao
, no.
1
(
May
1898
), no.
2
(
June
1898
), no.
3
(
July
1898
), no.
4
(
August
1898
), no.
5
(
August
16
,
1898
), no.
6
(
August
26
,
1898
), no.
8
(
September
1898
).
Binglin
Zhang
.
“Yuan ru” (The Etiology of ru)
. In
Guogu lunheng
, pp.
151
155
.
Binglin
Zhang
.
Zhangshi congshu (The Collectanea of Mr. Zhang)
.
6
vols.
Hangzhou
:
Zhejiang Tushuguan
,
1919
.
Binglin
Zhang
.
Zhang Taiyan quanji (The Collected Works of Zhang Taiyan)
.
6
vols.
Shanghai
:
Renmin Chubanshe
,
1985
.
Binglin
Zhang
.
Zhang Taiyan ziding nianpu (Zhang Taiyan’s Chronological Autobiography)
.
Hong Kong
:
Longmen Shudian
,
1965
.
Juzheng
Zhang
.
Sishu zhi jie (Explanations on the Four Books)
.
SBBY edition
.
Xi
Zhu
.
Lunyu jizhu (Collected Commentary on the Lunyu)
. In
Sishu jizhu
. Reprint,
Taibei
:
Xuehai Chubanshe
,
1984
, pp.
55
193
.
Xi
Zhu
.
“Lunyu xu shuo” (Additional Explanations of the Lunyu)
. In
Sishu jizhu
. Reprint,
Taibei
:
Xuehai Chubanshe
,
1984
, pp.
53
54
.
Xi
Zhu
.
Mengzi jizhu (Collected Commentary on the Mengzi)
. In
Jishu jizhu
, pp.
197
415
.
Xi
Zhu
.
“Renshuo” (Explanation of Humaneness)
. In
Zhuzi wenji
, vol.
7
.
Sibu congkan chubian jibu edition
.
Shanghai
:
Shangwu Chubanshe
,
n.d.
Xi
Zhu
.
Sishu jizhu (Collected Commentary on the Four Books)
. Reprint,
Taibei
:
Xuehai Chubanshe
,
1984
.
Xi
Zhu
.
Zhuzi yulei (Classified Conversations of Master Zhu)
.
Taibei
:
Shangwu
,
1936
. Reprint,
Kyoto
:
Zhongwen Chubanshe
,
1970
.
Xi
Zhu
.
Zhuzi wenji (Literary Collection of Master Zhu)
.
Sibu congkan chubian jibu edition
.
Shanghai
:
Shangwu Chubanshe
,
n.d
.
Zhuangzi jijie (Collected Commentaries on the Zhuangzi)
. Edited by
Xianqian
Wang
. In
ZZJC
, vol.
3
,
pt. 3
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1990
.
Zhuangzi yinde (Concordance to Zhuangzi)
.
Compiled by Ch’i Ssu-ho [Qi Sihou]. Harvard-Yenching edition
,
Sinological Index series no. 20
.
Beijing
,
1947
.
Secondary Sources and Translations
Adams
,
Robert M.
The Evolution of Urban Society,
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1966
.
Ahern
,
Emily M.
Chinese Ritual and Politics
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1981
.
Ahern
,
Emily M.
The Cult of the Dead in a Chinese Village
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1973
.
Kiyoshi
Akatsuka
.
Chūgoku kodai no shūkyō to bunka—In ōchō no saishi (China’s Ancient Religion and Culture: The Sacrifices of the Yin Dynasty)
.
Tokyo
:
Kadokawa shoten
,
1977
.
Alexander
,
Jeffrey
.
Theoretical Logic in Sociology
. Vol.
3
,
The Classical Attempt at Theoretical Synthesis: Max Weber
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1983
.
Alitto
,
Guy S.
The Last Confucian: Liang Shu-ming and the Chinese Dilemma of Modernity
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1979
.
Allan
,
Sarah
. “
Drought, Human Sacrifice, and the Mandate of Heaven in a Lost Text of the Shang shu
.”
Bulletin of the School of African and Oriental Studies
47
, pt.
3
(
1984
):
523
539
.
Allan
,
Sarah
.
The Heir and the Sage: Dynastic Legend in Early China
.
San Francisco
:
Chinese Materials Center
,
1981
.
Allan
,
Sarah
. “
The Identities of Taigong Wang in Zhou and Han Literature
.”
Monumenta Serica
30
(
1972–73
):
57
99
.
Allan
,
Sarah
. “
Shang Foundations of Modern Chinese Folk Religion
.” In
Legend, Lore, and Religion in China
, edited by
Allan
and
Cohen
, pp.
1
21
.
Allan
,
Sarah
.
The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China
.
Albany
:
State University of New York Press
,
1991
.
Allan
,
Sarah
. “
Sons of Suns: Myth and Totemism in Early China
.”
Bulletin of the School of African and Oriental Studies
44
, pt.
2
(
1981
):
290
326
.
Allan
,
Sarah
, and
Cohen
Alvin P.
, eds.
Legend, Lore, and Religion in China
.
San Francisco
:
Chinese Materials Center
,
1979
.
Anderson
,
Benedict
.
Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism
. Rev. ed.
London
:
Verso Editions
,
1990
.
Appleton
,
William W.
A Cycle of Cathay: The Chinese Vogue in England during the Seventeenth and Eighteenth Centuries
.
New York
:
Columbia University Press
,
1951
.
Ariel
,
Yoan
.
K’ung-ts’ung-tzu [Kongcongzi]: The K’ung [Kong] Family Masters’ Anthology, A Study and Translation of Chapters 1–10, 12–14
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1989
.
Atwell
,
William
. “
Notes on Silver, Foreign Trade, and the Late Ming Economy
.”
Ch’ing-shih wen-t’i (Qingshi wenti)
(
December
1977
):
1
33
.
Auerbach
,
Erich
.
Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature
. Translated by
Trask
Willard R.
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1953
.
Ayers
,
William
.
Chang Chih-tung [Zhang Zhidong] and Educational Reform in China
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1971
.
Bakhtin
,
Mikhail
. “
Discourse in the Novel
.” In
The Dialogic Imagination
, edited by
Holquist
Michael
, pp.
259
331
.
Bakhtin
,
Mikhail [V. N. Volosinov]
.
Marxism and the Philosophy of Language
.
New York
:
Seminar Press
,
1973
.
Bakhtin
,
Mikhail
.
Problems of Dostoevsky’s Poetics
.
Ann Arbor, Mich.
:
Ardis
,
1973
.
Bakhtin
,
Mikhail
.
Rabelais and His World
. Translated by
Iswolsky
Hélène
.
Cambridge, Mass.
:
MIT Press
,
1968
.
Balazs
,
Étienne
.
Chinese Civilization and Bureaucracy: Variations on a Theme
. Translated by
Wright
H. M.
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1964
.
Balazs
,
Étienne
.
Political Theory and Administrative Reality in Traditional China
.
London
:
University of London
,
1965
.
Barnard
,
Noel
. “
The Nature of the Ch’in ‘Reform of the Script’ as Reflected in Archaeological Documents Excavated under Conditions of Control
.” In
Ancient China
, edited by
Roy
and
Tsien
, pp.
181
214
.
Bate
,
W. Jackson
.
The Burden of the Past and the English Poet
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1970
.
Bates
,
Don
, ed.
Knowledge and the Scholarly Medical Traditions
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1994
.
Bateson
,
Gregory
.
Mind and Nature: A Necessary Unity
.
New York
:
Bantam Books
,
1980
.
Baudet
,
Henry
.
Paradise on Earth: Some Thoughts on European Images of Non-European Man
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1965
.
Bauer
,
Wolfgang
.
China and the Search for Happiness: Recurring Themes in Four Thousand Years of Chinese Cultural History
. Translated by
Shaw
Michael
.
New York
:
Seabury Press
,
1976
.
Baxter
,
William
.
Handbook of Old Chinese Phonology
.
The Hague
:
Mouton
,
1992
.
Baxter
,
William
. “
Middle Chinese: A Study in Historical Phonology, A Review
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
47
(
December
1987
):
635
656
.
Baxter
,
William
. “
The Shijing: A Zhou Text in Han Clothing
.”
Unpublished paper
,
University of Michigan
,
Ann Arbor
,
1986
.
Baynes
,
Kenneth
,
Bohman
James
, and
McCarthy
Thomas
, eds.
After Philosophy: End or Transformation?
Cambridge, Mass.
:
MIT Press
,
1987
.
Beasley
,
W. G.
, and
Pulleyblank
E. G.
, eds.
Historians of China and Japan
.
London
:
Oxford University Press
,
1961
.
Beck
,
B. J. Mansvelt
. “
The True Emperor of China
.” In
Leyden Studies in Sinology
, edited by
Idema
, pp.
23
33
.
Bellah
,
Robert N.
Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World
.
New York
:
Harper and Row
,
1976
.
Bellah
,
Robert N.
Religious Evolution
.” In
Bellah
,
Beyond Belief
, pp.
29
36
.
Benjamin
,
Walter
.
Illuminations
. Translated by
Arendt
Hannah
.
New York
:
Schocken Books
,
1969
.
Benjamin
,
Walter
.
Reflections
. Translated by
Zohn
Harry
.
New York
:
Harcourt Brace and Jovanovich
,
1979
.
Bennett
,
Adrian Arthur
.
John Fryer: The Introduction of Western Science and Technology into Nineteenth-Century China
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1967
.
Bennett
,
Tony
.
Formalism and Marxism
.
London
:
Methuen
,
1979
.
Benveniste
,
Émile
.
Problems in General Linguistics
. Translated by
Meek
Mary Elizabeth
.
Coral Gables, Fl.
:
University of Miami Press
,
1971
.
Berling
,
Judith
.
The Syncretic Religion of Lin Chao-en [Lin Zhao’en]
.
New York
:
Columbia University Press
,
1980
.
Bernai
,
Martin
.
Chinese Socialism to 1907
.
Ithaca
:
Cornell University Press
,
1976
.
Bernai
,
Martin
. “
Liu Shih-p’ei [Liu Shipei] and National Essence
.” In
The Limits of Change
, edited by
Furth
, pp.
90
112
.
Bernai
,
Martin
. “
The Triumph of Anarchism over Marxism, 1906–1907
.” In
China in Revolution
, edited by
Wright
, pp.
96
142
.
Bernard
,
Henri
.
Le Père Mathieu Ricci et la société chinoise de son temps (1552–1610)
.
2
vols. Reprint,
Tianjin
:
Hautes Études
,
1937
.
Bernstein
,
Richard
.
Beyond Objectivism and Relativism
.
Philadelphia
:
University of Pennsylvania Press
,
1983
.
Bettray
,
Johannes S.V.D.
Die Akkommodationsmethode des P. Matteo Ricci S.I. in China. Analecta Gregoriane
, vol.
LXXVI
.
Rome
:
Aedes Universitatis Gregorianae
,
1955
.
Blakeley
,
Barry
. “
Notes on the Reliability and Objectivity of the Tu Yü [Du Yu] Commentary on the Tso Chuan [Zuo zhuan]
.”
Journal of the American Oriental Society
101
(
1981
):
207
212
.
Bloom
,
Harold
.
The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry
.
New York
:
Oxford University Press
,
1973
.
Bloom
,
Harold
. “
The Breaking of Form
.” In
Humanities in Review
, edited by
Dworkin
et al
, vol.
1
, pp.
127
156
.
Bloom
,
Harold
.
Ruin the Sacred Truths: Poetry and Belief from the Bible to the Present
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1989
.
Bloom
,
Harold
, and
Rosenberg
David
.
The Book of J
.
New York
:
Vintage Books
,
1991
.
Blum
,
Susan D.
Han and the Chinese Other: The Language of Identity and Difference in Southwest China
.”
Ph.D. diss.
,
University of Michigan
,
1994
.
Blum
,
Susan D.
. “
Of Motion and Metaphor: The Theme of Kinesis” in Chuang Tzu [Zhuangzi]
.”
Master’s thesis
,
University of Michigan
,
1986
.
Blumenberg
,
Hans
.
The Legitimacy of the Modern Age
. Translated by
Wallace
Robert C.
.
Cambridge, Mass.
:
MIT Press
,
1983
.
Blumenberg
,
Hans
.
Work on Myth
. Translated by
Wallace
Robert C.
.
Cambridge, Mass.
:
MIT Press
,
1985
.
Bodde
,
Derk
.
Chinese Thought, Society, and Science: The Intellectual and Social Background of Science and Technology in Pre-Modern China
.
Honolulu
:
University of Hawai’i Press
,
1991
.
Bodde
,
Derk
.
Essays on Chinese Civilization
. Edited by
LeBlanc
Charles
and
Borei
Dorothy
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1981
.
Bodde
,
Derk
.
Festivals in Classical China: New Year and Other Annual Observances during the Han Dynasty, 206 B.C.–A.D. 220
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1975
.
Bol
,
Peter Kees
. “
Seeking Common Ground: Han Literati under Jurchen Rule
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
47
, no.
2
(
December
1987
):
461
538
.
Bol
,
Peter Kees
.
“This Culture of Ours”: Intellectual Transitions in T’ang [Tang] and Sung [Song] China
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1992
.
Boltz
,
William G.
. “
Early Chinese Writing
.”
World Archaeology
17
, no.
3
(
February
1986
):
420
436
.
Boltz
,
William G.
Kung Kung [Gong Gong] and the Flood: Reverse Euhemerism in the Yao Tien [Yao Dian]
.”
T’oung Pao
67
(
1981
):
141
153
.
Boodberg
,
Peter A.
. “
The Semasiology of Some Primary Confucian Concepts
.” In
Selected Works of Peter A. Boodberg
, edited by
Cohen
.
Boorman
,
Howard
, and
Howard
Richard C.
, eds.
Biographical Dictionary of Republican China
.
4
vols.
New York
:
Columbia University Press
,
1967–71
.
Borthwick
,
Sally
.
Education and Social Change in China: The Beginnings of the Modern Era
.
Stanford
:
Hoover Institution Press
,
1983
.
Bourdieu
,
Pierre
.
The Logic of Practice
. Translated by
Nice
Richard
.
Stanford, Calif.
:
Stanford University Press
,
1990
.
Bourdieu
,
Pierre
.
Outline of a Theory of Practice
. Translated by
Nice
Richard
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1977
.
Braga
,
J. M.
The Panegyric of Alexander Valignano, S.J
.”
Monumenta Nipponica
5
, no.
2
(
1942
):
523
535
.
Braudel
,
Fernand
.
The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Phillip II
. Vol.
1
. Translated by
Reynolds
Sian
.
New York
:
Harper and Row
,
1972
.
Brodsky
,
Joseph A.
The Misquoted Verse: A Baccalaureate Sermon
.”
Williams Alumni Review
(summer
1984
):
12
14
.
Brokaw
,
Cynthia
. “
Yüan Huang [Yuan Huang] (1533–1606) and the Ledgers of Merit and Demerit
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
47
, no.
1
(
June
1987
):
137
195
.
Brooks
,
E. Bruce
, and
Brooks
A. Taeko
.
The Original Analects: Sayings of Confucius and His Successors, 0479–0249
.
New York
:
Columbia University Press
,
1997
.
Brown
,
Peter
.
The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Late Christianity
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1981
.
Brown
,
Peter
.
The Making of Late Antiquity
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1978
.
Brown
,
Peter
.
Religion and Society in the Age of St. Augustine
.
London
:
Faber and Faber
,
1972
.
Brown
,
Peter
. “
The Saint as Exemplar in Late Antiquity
.”
Representations
2
(spring
1983
):
1
25
.
Brown
,
Peter
.
Society and the Holy in Late Antiquity
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1982
.
Burger
,
Thomas
.
Max Weber’s Theory of Concept Formation: History, Laws, and Ideal Types
.
Durham, N.C.
:
Duke University Press
,
1976
.
Burke
,
Kenneth
.
A Grammar of Motives
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1969
.
Burke
,
Kenneth
.
The Rhetoric of Religion: Studies in Logology
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1960
.
Busch
,
Heinrich
. “
The Tung-lin Shu-yüan [Donglin shuyuan] and Its Political and Social Significance
.”
Monumenta Serica
14
(
1949–1955
):
1
163
.
Cahill
,
James
.
The Compelling Image: Nature and Style in Seventeenth-Century Chinese Painting
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1982
.
Calasso
,
Roberto
.
The Marriage of Cadmus and Harmony
. Translated by
Parks
Tim
.
New York
:
Knopf
,
1993
.
Cameron
,
Meribeth E.
The Reform Movement in China, 1898–1912
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1931
.
Cameron
,
Nigel
.
Barbarians and Mandarins: Thirteen Centuries of Western Travelers in China
.
New York
:
Weatherhill
,
1970
.
Certeau
,
Michel de
.
The Writing of History
. Translated by
Conley
Tom
.
New York
:
Columbia University Press
,
1988
.
Cervantes
,
Fernando
.
The Devil in the New World: The Impact of Diabolism in New Spain
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1994
.
Chan
,
Albert S.J.
, “
Michele Ruggieri, S.J. (1543–1607) and His Chinese Poems
,”
Monumenta Serica
41
(
1993
):
129
176
.
Chan
,
Hok-lam
, and
de Bary
Wm. Theodore
, eds.
Yüan [Yuan] Thought: Chinese Religion and Thought under the Mongols
.
New York
:
Columbia University Press
,
1982
.
Chan
,
Wing-tsit
.
Religious Trends in Modern China
.
New York
:
Octagon Books
,
1978
.
Chan
,
Wing-tsit
.
A Sourcebook in Chinese Philosophy
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1969
.
Chan
,
Wing-tsit
, ed
Chu Hsi [Zhu Xi] and Neo-Confucianism
.
Honolulu
:
University of Hawai’i Press
,
1986
.
Chang
,
Carsun [Zhang Junmai]
.
The Development of Neo-Confucian Thought
.
2
vols.
New York
:
Bookman Associates
,
1957
.
Hao [Zhang Hao]
Chang
.
Chinese Intellectuals in Crisis: Search for Order and Meaning (1890–1911)
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1987
.
Hao [Zhang Hao]
Chang
.
Liang Ch’i-Ch’ao [Liang Qichao] and Intellectual Transition in China, 1890–1907
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1971
.
Chang
,
Kwang-Chih [Zhang Guangzhi]
.
Art, Myth, and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1983
.
Chang
,
Kwang-Chih [Zhang Guangzhi]
. “
On the Character Shang in the Shang Dynasty
.”
Early China
20
(
1995
):
69
77
.
Chang
,
Kwang-Chih [Zhang Guangzhi]
.
Shang Civilization
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1980
.
Chang
,
Kwang-Chih [Zhang Guangzhi]
. “
Yin-hsü Tomb Number Five and the Question of the P’an Keng/Hsiao Hsin/Hsiao Yi Period in Yin-hsü Archaeology
.” In
Studies of Shang Archaeology
, edited by
Chang
, pp.
72
79
.
Chang
,
Kwang-Chih [Zhang Guangzhi]
, ed.
Studies of Shang Archaeology: Selected Papers from the International Conference on Shang Civilization
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1986
.
P’eng-yüan [Zhang Pengyuan]
Chang
. “
The Constitutionalists
.” In
China in Revolution
, edited by
Wright
, pp.
143
183
.
Chaunu
,
Pierre
. “
Manille et Macao, face à la conjoncture des XVI et XVII siècles
.”
Annales: Économies, sociétés, civilisations
17
:
555
580
.
Chavannes
,
Édouard
, trans.
Les Mémoires historiques de Se-ma Ts’ien
.
5
vols.
Paris
,
1895–1905
. Reprinted in
6
vols.,
Paris
:
Librairie d’Amérique et d’Orient
,
1967
.
Chen
,
Edward K. Y.
Hypergrowth in Asian Economies: A Comparative Study of Hong Kong, Japan, Korea, Singapore, and Taiwan
.
New York
:
Macmillan
,
1979
.
Mengjia
Chen
.
“Shangdai de shenhua yu wushu” (Shang Era Spirits and Sorcery)
.
Yanjing xuebao
20
(
1936
):
485
576
.
Shouyi
Chen
.
“Sanbainian qian de jianli Kongjiao lun” (Three Hundred Years before the Establishment of Confucianity)
.
Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jikan, 6
, no.
2
(
1936
):
136
162
.
Xiaolin
Chen
and
Xiaogang
Su
.
He shang (Deathsong of a River)
. Reprint,
Taibei
:
Jingeng Chubanshe
,
1990
.
Zhengyan
Chen
.
“Ping jinren dui ru zhi qiyuan de tuice” (A Critical Assessment of Contemporary People’s Theories on the Origin of ru).
Shixue huikan
, no.
6
(
1975
):
111
117
.
Ch’en
,
Kenneth
. “
A Possible Source for Ricci’s Notices on Regions near China
.”
T’oung Pao
34
(
1938
):
179
190
.
Cheng
,
Anne
.
Étude sur le confucianisme Han: L’élaboration d’une tradition exégétique sur les classiques
.
Paris
:
Institut des Hautes Études Chinoises
,
1985
.
Ch’ien
,
Edward
.
Chiao Hung [Jiao Hong] and the Restructuring of Neo-Confucianism in the Late Ming
.
New York
:
Columbia University Press
,
1985
.
Mu [Qian Mu]
Ch’ien
. “
A Historical Perspective on Chu Hsi’s [Zhu Xi’s] Learning
.” In
Chu Hsi and Neo-Confucianism
, edited by
Chan
, pp.
32
42
.
Chirgwin
,
A. M.
The Chinese Renaissance and Its Significance
”.
Contemporary Review
125
(
January
1924
).
Min-chih [Zhou Minzhi]
Chou
.
Hu Shih [Hu Shi] and Intellectual Choice in Modern China
.
Ann Arbor
:
University of Michigan Press
,
1984
.
Chow
,
Tse-tsung [Zhou Zezong]
. “
Ancient Chinese Views on Literature, the Tao [Dao], and Their Relationship
.”
Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews
1
, no.
1
(
January
1979
):
3
29
.
Chow
,
Tse-tsung [Zhou Zezong]
.
The May 4th Movement: Intellectual Revolution in Modern China
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1960
.
Chow
,
Tse-tsung [Zhou Zezong]
, ed.
Wen-lin [Wenlin]: Studies in the Chinese Humanities
.
Madison
:
University of Wisconsin Press
,
1968
.
Christian
,
William A.
Jr
.
Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1981
.
Clastres
,
Pierre
.
Archeology of Violence
. Translated by
Herman
Jeanine
.
New York
:
Semiotext(e)
,
1994
.
Clastres
,
Pierre
.
Society against the State: Essays in Political Anthropology
. Translated by
Hurley
Robert
.
New York
:
Zone Books
,
1987
.
Clifford
,
James
. “
On Ethnographic Allegory
.” In
Writing Culture
, edited by
Clifford
and
Marcus
, pp.
98
121
.
Clifford
,
James
. “
On Ethnographic Authority
.”
Representations
2
(spring
1983
):
118
146
.
Clifford
,
James
. “
On Ethnographic Surrealism
.”
Comparative Studies in Society and History
23
(
1981
:
539
564
.
Clifford
,
James
.
The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1988
.
Clifford
,
James
, and
Marcus
George E.
, eds.
Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1986
.
Cohen
,
Alvin P.
, ed.
Selected Works of Peter A. Boodberg
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1979
.
Cohen
,
I. Bernard
.
Revolution in Science
.
Cambridge, Mass.
:
Belknap Press of Harvard University Press
,
1985
.
Cohen
,
Paul A.
Between Tradition and Modernity: Wang T’ao [Wang Tao] and Reform in Late Ch’ing [Qing] China
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1974
.
Cohen
,
Paul A.
Discovering History in China: American Historical Writing on the Recent Chinese Past
.
New York
:
Columbia University Press
,
1984
.
Cohen
,
Paul A.
, and
Schrecker
John E.
, eds.
Reform in Nineteenth Century China
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1976
.
Cooper
,
Arthur
. “
The Creation of the Chinese Script
.”
Occasional Papers of the China Society
, no.
20
.
London
:
China Society
,
1978
.
Coulanges
,
Fustel de
.
The Ancient City: A Study on the Religion, Laws, and Institutions of Greece and Rome
. Translated by
Small
Willard
.
Boston
:
Lee and Shepard
,
1901
.
Couvreur
,
F. S.
Dictionnaire classique de la langue chinoise
.
Paris
,
1890
. Reprint,
Taibei
:
Book World
,
1966
.
Creel
,
Herrlee G.
.
Confucius and the Chinese Way
.
New York
:
Harper and Row
,
1960
.
Creel
,
Herrlee G.
Confucius, the Man and the Myth
.
New York
:
John Day
,
1949
.
Creel
,
Herrlee G.
Literary Chinese by the Inductive Method
. Vol.
2
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1939
.
Creel
,
Herrlee G.
The Origins of Statecraft in China
. Vol.
1
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1970
.
Creel
,
Herrlee G.
What Is Taoism? And Other Studies in Chinese Cultural History
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1986
.
Crump
,
James I.
Chan-kuo Ts’e [Zhan’guo ce]
.
London
:
Oxford University Press
,
1970
.
Crump
,
James I.
Intrigues: Studies of the Chan-kuo Ts’e [Zhan’guo ce]
.
Ann Arbor
:
University of Michigan Press
,
1964
.
Junren
Dai
“Ru de laiyuan tuice” (A Theory of the Origin of ru)
.
Dalu zazhi
37
, no.
10
(
1968
):
1
5
.
Zhen
Dai
.
Mengzi ziyi shuzheng (Evidential Commentary on Meanings of Terms in the Mengzi)
. Reprint,
Taibei
:
Shijie Shuju
,
1974
.
Zhen
Dai
.
Dai Zhen wenji (Literary Collection of Dai Zhen)
.
Hong Kong
:
Zhonghua Shuju
,
1974
.
Zhen
Dai
.
Yuan shan (The Origins of Goodness)
.
Taibei
:
Shijie Shuju
,
1974
.
Dardess
,
John
.
Confucianism and Autocracy: Professional Elites in the Founding of the Ming Dynasty
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1983
.
Davis
,
Edward L.
Arms and the Tao: Hero Cult and Empire in Traditional China
.”
Sodaishi kenkyūkai kenkyū hokoku
2
(
1985
):
1
56
.
Davis
,
Edward L.
Society and the Supernatural in Sung [Song] China
.”
Ph.D. diss.
,
University of California
,
Berkeley
,
1994
.
Dawson
,
Raymond
.
Confucius
.
New York
:
Hill and Wang
,
1982
.
Dean
,
Kenneth
.
Taoist Ritual and Popular Cults of Southeast China
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1993
.
De Bary
,
Wm. Theodore
.
East Asia: A Dialogue in Three Stages
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1986
.
De Bary
,
Wm. Theodore
.
Learning for One’s Self: Essays on the Individual in Neo-Confucian Thought.
New York
:
Columbia University Press
,
1991
.
De Bary
,
Wm. Theodore
.
The Liberal Tradition in China
.
New York
:
Columbia University Press
,
1983
.
De Bary
,
Wm. Theodore
.
The Message of the Mind in Neo-Confucianism
.
New York
:
Columbia University Press
,
1989
.
De Bary
,
Wm. Theodore
.
Neo-Confucian Orthodoxy and the Learning of the Mind-and-Heart
.
New York
:
Columbia University Press
,
1981
.
De Bary
,
Wm. Theodore
. “
A Reappraisal of Neo-Confucianism
.” In
Studies in Chinese Thought
, edited by
Wright
, pp.
81
111
.
De Bary
,
Wm. Theodore
.
Self and Society in Ming Thought
.
New York
:
Columbia University Press
,
1970
.
De Bary
,
Wm. Theodore
. “
Some Common Tendencies in Neo-Confucianism
.” In
Confucianism in Action
, edited by
Nivison
and
Wright
, pp.
25
49
.
De Bary
,
Wm. Theodore
.
The Trouble with Confucianism
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1991
.
De Bary
,
Wm. Theodore
.
The Unfolding of Neo-Confucianism
.
New York
:
Columbia University Press
,
1970
.
De Bary
,
Wm. Theodore
, and
Chaffee
John W.
, eds.
Neo-Confucian Education: The Formative Stage
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1989
.
De Bary
,
Wm. Theodore
,
Wing-tsit
Chan
, and
Tan
Chester
, eds.
Sources of Chinese Tradition
.
2
vols.
New York
:
Columbia University Press
,
1960
.
Deeney
,
John J.
, ed.
Chinese-Western Comparative Literature: Theory and Strategy
.
Hong Kong
:
Hong Kong University Press
,
1980
.
DeFrancis
,
John
.
Visible Speech: The Diverse Oneness of Writing Systems
.
Honolulu
:
University of Hawai’i Press
,
1989
.
D’Elia
,
Pasquale M.
, S.J.
I1 Mappamondo Cinese del P. Matteo Ricci S.I. (Terza Edizione, Pechino, 1602) Conservato presso la Biblioteca Vaticana
.
Rome
:
Vatican
,
1938
.
De Man
,
Paul
.
Allegories of Reading: Figurai Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1979
.
Demiéville
,
Paul
. “
Chang Hsüeh-ch’eng [Zhang Xuecheng] and His Historiography
.” In
Historians of China and Japan
, edited by
Beasley
and
Pulleyblank
, pp.
167
185
.
Demiéville
,
Paul
. “
La Pénétration du Bouddhisme dans la tradition philosophique chinoise
.”
Cahiers d’histoire mondiale
3
(
1956–1957
).
Derrida
,
Jacques
.
Of Grammatology
. Translated by
Spivak
Gayatri Chakravorty
.
Baltimore
:
Johns Hopkins University Press
,
1976
.
Derrida
,
Jacques
. “
Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences
.” In
Writing and Difference
, pp.
278
293
.
Derrida
,
Jacques
.
Writing and Difference
. Translated by
Bass
Alan
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1979
.
DeWoskin
,
Kenneth J.
Doctors, Diviners, and Magicians of Ancient China: Biographies of Fang-shih [Fangshi]
.
New York
:
Columbia University Press
,
1983
.
DeWoskin
,
Kenneth J.
Music in the Han Court: The Challenge of Entertainment to Ideology
.”
Unpublished manuscript
.
Dikötter
,
Frank
.
The Discourse of Race in Modern China
.
London
:
Hurst
,
1992
.
Dobson
,
W. A. C. H.
Early Archaic Chinese
.
Toronto
:
University of Toronto Press
,
1962
.
Dobson
,
W. A. C. H.
The Language of the Book of Songs
.
Toronto
:
University of Toronto Press
,
1968
.
Dobson
,
W. A. C. H.
Late Archaic Chinese
.
Toronto
:
University of Toronto Press
,
1959
.
Dobson
,
W. A. C. H.
Linguistic Evidence and the Dating of the Book of Songs
.”
T’oung Pao
51
(
1964
):
322
334
.
Dobson
,
W. A. C. H.
Some Legal Instruments of Ancient China: The Ming and the Meng
.” In
Wen-lin
, ed.
Chow
, pp.
269
282
.
Dobson
,
W. A. C. H.
, trans.
Mencius
.
Toronto
:
University of Toronto Press
,
1903
.
Doré
,
Henri
.
Recherches sur les superstitions en Chine
.
14
vols.
Shanghai
:
Imprimerie de la Mission catholique
,
1918
.
Douglas
,
Mary
.
Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo
.
London
:
Routledge and Kegan Paul
,
1966
.
Duara
,
Prasenjit
.
Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China
(
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1995
).
Dubs
,
Homer H.
An Ancient Chinese Mystery Cult
.”
Harvard Theological Review
35
(
October
1942
):
221
240
.
Dubs
,
Homer H.
Hsüntze [Xunzi], Moulder of Ancient Confucianism
.
London
:
Arthur Probstbain
,
1927
.
Dubs
,
Homer H.
The Political Career of Confucius
.”
Journal of the American Oriental Society
66
:
273
282
.
Dubs
,
Homer H.
The Victory of Han Confucianism
.” In
History of the Former Han Dynasty
, trans.
Dubs
, pp.
341
353
.
Dubs
,
Homer H.
, trans.
The History of the Former Han Dynasty
.
3
vols.
Baltimore
:
Waverly Press
,
1938–1955
.
Ducrot
,
Oswald
, and
Todorov
Tzvetan
.
Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language
. Translated by
Porter
Catherine
.
Baltimore
:
Johns Hopkins University Press
,
1979
.
Dull
,
Jack L.
A Historical Introduction to the Apocryphal (ch’an-wei [chanwei]) Texts of the Han Dynasty
.”
Ph.D. diss
.,
University of Washington
,
1966
.
Dull
,
Jack L.
The Legitimation of Ch’in [Qin]
.”
Paper presented at the Conference on Legitimation of Chinese Regimes
.
Asilomar, Monterey, Calif.
,
June 15–24, 1975
.
Dumont
,
Jean-Paul
.
The Headman and I: Ambiguity and Ambivalence in the Fieldworking Experience
.
Austin
:
University of Texas Press
,
1978
.
Dunne
,
George H.
, S.J.
Generation of Giants: The Story of the fesuits in China in the Last Decades of the Ming Dynasty
.
Notre Dame, Ind.
:
University of Notre Dame Press
,
1966
.
Durkheim
,
Émile
.
Elementary Forms of the Religious Life
. Translated by
Swain
Joseph Ward
.
New York
:
Free Press
,
1915
.
Duyvendak
,
J. J. L.
Review of Pasquale d’Elia, Le Origini Dell’Arte Christiana Cinese (1583–1640)
.”
T’oungPao
35
(
1940
):
394
398
.
Dworkin
,
Ronald
,
Miller
Karl
, and
Sennett
Richard
, eds.
Humanities in Review
. Vol.
1
.
New York
:
Cambridge University Press
,
1982
.
Eagleton
,
Terry
.
Walter Benjamin; or, Towards a Revolutionary Criticism
.
London
:
Verso Editions
,
1981
.
Eastman
,
Arthur M.
,
Allison
Alexander W.
,
Barrows
Herbert
,
Blake
Caesar R.
,
Carr
Arthur J.
, and
English
Hubert M.
, eds.
The Norton Anthology of Poetry
.
New York
:
Norton
,
1970
.
Eastman
,
Lloyd
. “
Political Reformism in China before the Sino-Japanese War
.”
Journal of Asian Studies
27
, no.
4
(
August
1968
):
695
710
.
Eber
,
Irene
. “
Hu Shih [Hu Shi] and Chinese History: The Problem of cheng-li kuo-ku [zhengli guogu]
.”
Monumenta Serica
27
(
1968
):
169
207
.
Eber
,
Irene
. “
Thoughts on Renaissance in Modern China: Problems of Definition
.” In
Studia Asiatica
, edited by
Thompson
, pp.
189
218
.
Eber
,
Irene
, ed.
Confucianism: The Dynamics of Tradition
.
New York
:
Free Press
,
1984
.
Eberhard
,
Wolfram
.
Conquerors and Rulers: Social Forces in Medieval China
. 2d rev. ed.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1970
.
Eberhard
,
Wolfram
.
A Dictionary of Chinese Symbols
.
London
:
Routledge and Kegan Paul
,
1986
.
Eberhard
,
Wolfram
.
Local Cultures of South and East China
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1968
.
Eberhard
,
Wolfram
. “
The Political Function of Astronomy and Astronomers in Han China
.” In
Chinese Thought and Institutions
, edited by
Fairbank
, pp.
33
70
.
Eberhard
,
Wolfram
.
Settlement and Social Change in Asia
.
Hong Kong
:
Hong Kong University Press
,
1967
.
Ebrey
,
Patricia
. “
Women, Marriage, and the Family in Chinese History
.” In
Heritage of China
, edited by
Ropp
, pp.
197
223
.
Ebrey
,
Patricia
, and
Watson
James L.
, eds.
Kinship Organization in Late Imperial China 1000–1940
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1986
.
Eco
,
Umberto
.
The Search for the Perfect Language
. Translated by
Fentress
James
.
Oxford
:
Blackwell
,
1995
.
Eco
,
Umberto
.
A Theory of Semiotics
.
Bloomington
:
University of Indiana Press
,
1969
.
Egan
,
Ronald C.
Narratives in Tso Chuan [Zuo zhuan]
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
37
(
1977
):
323
352
.
Eisenstadt
,
S. N.
, ed.
The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations
.
Albany
:
State University of New York Press
,
1986
.
Eisenstadt
,
S. N.
, and
Graubard
S. R.
, eds.
Intellectuals and Tradition
.
New York
:
Humanities Press
,
1973
.
Elman
,
Benjamin A.
Classicism, Politics, and Kinship: The Ch’ang-chou [Changzhou] School of New Text Confucianism in Late Imperial China
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1990
.
Elman
,
Benjamin A.
From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change in Late Imperial China
.
Cambridge, Mass.
:
Council on East Asian Studies, Harvard University
,
1984
.
Elvin
,
Mark
. “
The Collapse of Scriptural Confucianism
.”
Papers on Far Eastern History
41
(
March
1990
):
45
76
.
Elvin
,
Mark
.
The Pattern of the Chinese Past
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1973
.
Emmet
,
Dorothy
, and
Maclntyre
Alasdair
, eds.
Sociological Theory and Philosophical Analysis
.
New York
:
Macmillan
,
1970
.
Eno
,
Robert
.
The Confucian Creation of Heaven: Philosophy and the Defense of Ritual Mastery
.
Albany
:
State University of New York Press
,
1990
.
Eoyang
,
Eugene
. “
The Maladjusted Messenger: Rezeptionsästhetik in Translation
.”
Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews
10
(
1988
):
61
75
.
Etiemble
.
Confucius (Maitre K’ong [Kong])
.
Paris
:
Éditions Gallimard
,
1986
.
Etiemble
.
Les Jesuites en Chine: La Quenelle des rites (1552–1773)
.
Paris
:
René Julliard
,
1966
.
Ewell
,
John
. “
Reinventing the Way: Dai Zhen’s Evidential Commentary on the Mengzi Ziyi Shu Zheng
.”
Ph.D. diss.
,
University of California
,
Berkeley
,
1990
.
Fabian
,
Johannes
.
Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object
.
New York
:
Columbia University Press
,
1983
.
Fairbank
,
John King
.
Chinabound: A Fifty-Year Memoir
.
New York
:
Harper and Row
,
1982
.
Fairbank
,
John King,
ed.
Chinese Thought and Institutions
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1957
.
Fairbank
,
John King,
ed.
The Cambridge History of China
. Vols.
10, 12
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1978, 1983
.
Fairbank
,
John King
, and
Liu
Kwang-ching
, eds.
The Cambridge History of China
. Vol.
11
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1980
.
Falk
,
Marcia
.
The Song of Songs: A New Translation and Interpretation
.
San Francisco
:
Harper Collins
,
1990
.
Shouchu
Fang
.
Moxue yuanliu
(Origins of Mo Learning).
Taibei
:
Zhonghua Shuju
,
1957
.
Febvre
,
Lucien
.
The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century: The Religion of Rabelais
. Translated by Beatrice Gottlieb,
Cambridge, Mass.
:
Belknap Press of
Harvard University Press
,
1982
.
Febvre
,
Lucien
, and
Martin
Henri-Jean
.
The Coming of the Book: The Impact of Printing, 1450–1800
.
London
:
New Left Books
,
1976
.
Fehl
,
Noah
.
Rites and Propriety in Literature and Life: A Perspective for a Cultural History of Ancient China
.
Hong Kong
:
Hong Kong University Press
,
1971
.
Feigon
,
Lee
.
Chen Duxiu: Founder of the Chinese Communist Party
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1983
.
Youlan
Feng
.
“Yuan Ru-Mo” (The Origins of Ru and Mo)
. In
Zhongguo zhexue shi bu
.
Shanghai
:
Shangwu
,
1936
.
Youlan
Feng
.
Zhongguo zhexue shi
(
A History of Chinese Philosophy
).
Beijing
:
Taipingyang Tushu Gongsi
,
1968
.
Youlan
Feng
.
Zhongguo zhexue shi bu
(
A Revised History of Chinese Philosophy
).
Shanghai
:
Shangwu
,
1936
.
Fenollosa
,
Ernest
.
The Chinese Character as a Medium for Poetry
.
1938
. Reprint,
San Francisco
:
City Lights Books
,
n.d.
Fernandez
,
James
.
Persuasions and Performances: The Play of Tropes in Culture
.
Bloomington
:
Indiana University Press
,
1986
.
Fingarette
,
Herbert
.
Confucius: The Secular as Sacred
.
New York
:
Harper Torchbooks
,
1972
.
Fingarette
,
Herbert
. “
The Problem of the Self in the Analects
.”
Philosophy East and West
29
(
April
1979
):
129
140
.
Fogel
,
Joshua
.
Politics and Sinology: The Case of Nait Konan
.
Cambridge, Mass.
:
Council on East Asian Studies, Harvard University
,
1984
.
Fogel
,
Joshua
, and
Rowe
William T.
, eds.
Perspectives on a Changing China: Essays in Honor of Professor C. Martin Wilbur on the Occasion of His Retirement
.
Boulder, Colo.
:
Westview Press
,
1979
.
Forke
,
Alfred H.
, trans.
Lun Heng [Lunheng]: Miscellaneous Essays of Wang Ch’ung [Wang Chong]
.
2
vols.
Berlin
,
1907–1911
.
Reprint, 2 vols, in 1. New York: Paragon Book Gallery, 1962
.
Foucault
,
Michel
.
The Archaeology of Knowledge
.
New York
:
Colophon Books, Harper and Row
,
1972
.
Foucault
,
Michel
. “
The Discourse on Language
.” In
Foucault
,
The Archaeology of Knowledge
, pp.
215
237
.
Foucault
,
Michel
. “
Nietzsche, Genealogy, History
.” In
The Foucault Reader
, edited by
Rabinow
, pp.
78
100
.
Foucault
,
Michel
.
The Order of Things: Introduction to the Archeology of the Human Sciences
.
New York
:
Vintage Books
,
1970
.
Franke
,
Wolfgang
. “
Der Ursprung der Ju [Ru] and Ihre Beziehung zu Konfuzius und Lau-dsi
.”
Sinica
(
special edition
)
1
(
1935
):
141
171
;
2
(
1936
):
1
42
.
Franke
,
Wolfgang
.
An Introduction to the Sources of Ming History
.
Kuala Lumpur
:
University of Malaya Press
,
1968
.
Franke
,
Wolfgang
.
Reform and Abolition of the Traditional Chinese Examination System
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1960
.
Frei
,
Hans W.
The Eclipse of Biblical Narrative: A Study in Eighteenth and Nineteenth Century Hermeneutics
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1974
.
Freud
,
Sigmund
. “
The Family Romance
.” In
The Freud Reader
, edited by
Gay
, pp.
297
300
.
Fried
,
Morton
. “
Clans and Lineages: How to Tell Them Apart and Why—With Special Reference to Chinese Society
.”
Bulletin of the Institute of Ethnology, Academia Sinica
29
:
11
36
.
Frye
,
Northrop
.
The Great Code: The Bible and Literature
.
San Diego
:
Harcourt Brace Jovanovich
,
1983
.
Frye
,
Northrop
.
The Stubborn Structure: Essays on Criticism and Society
.
Ithaca
:
Cornell University Press
,
1970
.
Sinian
Fu.
Zhan’guo zixia xulun
” (
Further Discussions on Warring States Knights-Errant
). In
Zhongguo shanggu shilun wenxuan ji
, vol.
2
, edited by
Zhengsheng
Du
.
Yu-lan
Fung
[
Youlan
Feng
].
A History of Chinese Philosophy
.
2
vols. Translated by
Bodde
Derk
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1952
.
Yu-lan
Fung
[
Youlan
Feng
].
The Spirit of Chinese Philosophy
. Translated by
Hughes
E. R.
.
London
:
Kegan Paul, French, Tubner
,
1947
.
Furth
,
Charlotte
. “
Intellectual Change from the Reform Movement to the May Fourth Movement, 1895–1920
.” In
The Cambridge History of China
, edited by
Fairbank
, vol.
12
, pt.
1
, pp.
354
364
.
Furth
,
Charlotte
. “
The Sage as Rebel: The Inner World of Chang Ping-lin
.” In
The Limits of Change
, edited by
Furth
, pp.
113
150
.
Furth
,
Charlotte
.
Ting Wen-chiang [Ding Wenjiang]: Science and China’s New Culture
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1970
.
Furth
,
Charlotte
, ed.
The Limits of Change: Essays on Conservative Alternatives in Republican China
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1976
.
Gadamer
,
Hans-Georg
. “
Foreword to the Second German Edition of Truth and Method
.” In
After Philosophy
, edited by
Baynes
, pp.
339
350
.
Gadamer
,
Hans-Georg
. “
Hermeneutics as Practical Philosophy
.” In
After Philosophy: End or Transformation?
edited by
Baynes
et al
., pp.
324
338
.
Gadamer
,
Hans-Georg
.
Reason in the Age of Science
. Translated by
Laurence
Frederick G.
.
Cambridge, Mass.
:
MIT Press
,
1981
.
Gadamer
,
Hans-Georg
.
Truth and Method
. Translated by
Barden
Garret
and
Doerpel
William G.
.
New York
:
Seabury Press
,
1975
.
Gale
,
Esson M.
, trans.
Discourses on Salt and Iron: A Debate on State Control of Commerce and Industry in Ancient China
.
Chaps. 1–19
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1931
.
Gale
,
Esson M.
,
Boodberg
Peter A.
, and
Lin
T. C.
, trans.
Discourses on Salt and Iron (Yen T’ieh Lun: chaps. 20–28)
.
Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society
65
(
1934
):
73
110
.
Gay
,
Peter
, ed.
The Freud Reader
.
New York
:
Norton
,
1989
.
Garrett
,
Mary
. “
Chinese Responses to the Jesuits’ Argumentation during the late Ming-early Ch’ing [Qing]
.”
Paper presented at the International Society for the History of Rhetoric
,
Göttingen, Germany
,
June 1989
.
Gasster
,
Michael
.
Chinese Intellectuals and the Revolution of 1911: The Birth of Modern Chinese Radicalism
.
Seattle
:
University of Washington Press
,
1969
.
Geertz
,
Clifford
. “
Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight
.”
Daedalus
101
(
1972
):
1
37
.
Geertz
,
Clifford
.
The Interpretation of Cultures
.
New York
:
Basic Books
,
1973
.
Geertz
,
Clifford
.
Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology
.
New York
:
Basic Books
,
1983
.
Geertz
,
Clifford
.
Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1980
.
Geertz
,
Clifford
. “
The Uses of Diversity
.”
Michigan Quarterly Review
(winter
1986
):
105
123
.
Geertz
,
Clifford
.
Works and Lives: The Anthropologist as Author
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1988
.
Gellner
,
Ernest
.
Cause and Meaning in the Social Sciences
.
London
:
Routledge and Kegan Paul
,
1971
.
Gellner
,
Ernest
.
Plough, Sword, and Book: The Structure of Human History
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1988
.
Gernet
,
Jacques
.
China and the Christian Impact
. Translated by
Lloyd
Janet
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1985
.
Giesey
,
Ralph E.
The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France
.
Geneva
:
E. Droz
,
1960
.
Gilbert
,
Rodney
.
What’s Wrong with China
.
London
:
John Murray
,
1926
.
Giles
,
Herbert A.
Chinese Biographical Dictionary
.
Shanghai
:
Kelly and Walsh
,
1898
.
Giles
,
Herbert A.
A Glossary of Reference on Subjects Connected with the Far East
.
London
:
Curzon Books
,
1878
.
Goffman
,
Irving
.
Frame Analysis
.
New York
:
Harper and Row
,
1974
.
Carrington
Goodrich, I.
, and
Fang
Chaoying
, eds.
Dictionary of Ming Biography, 1368–1644
.
2
vols.
New York
:
Columbia University Press
,
1976
.
Graham
,
A. C.
Chuang-tzu [Zhuangzi]: The Inner Chapters
.
London
:
George, Allen and Unwin
,
1981
.
Graham
,
A. C.
Disputers of the Tao [Dao]: Philosophical Argument in Ancient China
.
LaSalle, Ill.
:
Open Court
,
1989
.
Graham
,
A. C.
Later Mohist Logic, Ethics, and Science
.
Hong Kong
:
Chinese University Press
,
1978
.
Graham
,
A. C.
The Nung-Chia [Nongjia] ‘School of the Tillers’ and the Origins of Peasant Utopianism in China
.”
Bulletin of the School of Oriental and African Studies
42
, no.
1
(
1979
):
66
100
.
Granet
,
Marcel
.
Chinese Civilization
. Translated by
Innes
Kathleen E.
and
Brailsford
Mabel
.
Cleveland, Ohio
:
Meridian Books
,
1958
.
Granet
,
Marcel
.
Danses et légendes de la Chine ancienne
.
2
vols.
Paris
:
Presses Universitaires de France
,
1959
.
Granet
,
Marcel
.
Festivals and Songs of Ancient China
. Translated by
Edwards
E. D.
.
New York
:
E. P. Dutton
,
1932
.
Granet
,
Marcel
.
La Pensée chinoise
.
Paris
:
Albin Michel
,
1968
.
Granet
,
Marcel
.
The Religion of the Chinese People
. Translated by
Freedman
Maurice
.
New York
:
Harper and Row
,
1977
.
Granet
,
Marcel
. “
Right and Left in China
.” In
Right and Left
, edited by
Needham
, pp.
53
56
.
Greenblatt
,
Stephen
.
Marvelous Possessions: The Wonder of the New World
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1991
.
Grieder
,
Jerome
.
Hu Shih [Hu Shi] and the Chinese Renaissance: Liberalism in the Chinese Revolution, 1917–1937
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1970
.
Grieder
,
Jerome
.
Intellectuals and the State in Modern China
.
New York
:
Free Press
,
1981
.
Groot
,
J. J. M. de
.
Sectarianism and Religious Persecution in China
. Reprint (
2
vols. in 1),
Taipei
:
Chengwen
,
1970
.
Guy
,
R. Kent
. “
The National Essence Journal and the Eighteenth Century
.”
Paper presented at the Association of Asian Studies meeting
,
San Francisco
,
April 1983
.
Hall
,
David L.
, and
Ames
Roger T.
.
Thinking through Confucius
.
Albany
:
State University of New York Press
,
1987
.
Hall
,
John W.
Japan: From Prehistory to Modern Times
.
New York
:
Dell
,
1970
.
Hallyn
,
Fernand
.
The Poetic Structure of the World: Copernicus and Kepler
. Translated by
Leslie
Donald M.
.
New York
:
Zone Books
,
1990
.
Hansen
,
Chad
.
Language and Logic in Ancient China
.
Ann Arbor
:
University of Michigan Press
,
1983
.
Hansen
,
Valerie
.
Changing Gods in Medieval China, 1127–1276
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1990
.
Harbsmeier
,
Christoph
. “
Confucius Ridens: Humor in the Analects
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
50
, no.
1
(
June
1990
):
131
162
.
Harootunian
,
H. D.
The Consciousness of Archaic Form in the New Realism of Kokugaku
.” In
Japanese Thought in the Tokugawa Period
, edited by
Najita
and
Scheiner
, pp.
63
104
.
Harootunian
,
H. D.
Things Seen and Unseen: Discourse and Ideology in Tokugawa Nativism
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1988
.
Harper
,
Donald
. “
A Chinese Demonography of the Third Century B.C
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
45
, no.
2
(
Dec.
1985
):
459
498
.
Harper
,
Donald
. “
The Wu Shih Erh Ping Fang [Wushi’er bingfang]: Translation and Prolegomena
.”
Ph.D. diss.
,
University of California
,
Berkeley
,
1982
.
Harrell
,
Stevan
. “
Ethnicity, Local Interests and the State: Yi Communities in Southwest China
.”
Comparative Studies in Society and History
32
, no.
3
(
July
1990
):
515
548
.
Hartley
,
L. P.
The Go-Between
.
London
:
Hamish Hamilton
,
1953
.
Harvey
,
David
.
The Condition of Postmodernism
.
Oxford
:
Basil Blackwell
,
1989
.
Hatch
,
George C.
Jr.
The Thought of Su Hsun (1009–1072): An Essay on the Social Meaning of Intellectual Pluralism in Northern Sung
.”
Ph.D. diss.
,
University of Washington
,
1972
.
Hatch
,
George C.
Jr.
Virtue and Custom in Classical Antiquity
.”
Paper presented at the Conference on Political Thought at the University of Toronto
,
Toronto
,
April 1–3, 1977
.
Havelock
,
Eric A.
The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1986
.
Hawkes
,
David
, trans.
The Songs of the South: An Anthology of Ancient Chinese Poems by Qu Yuan and Other Poets
.
London
:
Penguin Books
,
1985
.
Haydon
,
A. Eustace
.
Foreword to The Chinese Renaissance
, by
Shi
Hu
.
Hegel
,
Robert E.
The Novel in Seventeenth-Century China
.
New York
:
Columbia University Press
,
1981
.
Heller
,
Thomas C.
,
Sosna
Morton
, and
Wellbrey
David
, eds.
Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality, and the Self in Western Thought
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1986
.
Henderson
,
John B.
The Development and Decline of Chinese Cosmology
.
New York
:
Columbia University Press
,
1984
.
Henderson
,
John B.
Scripture, Canon, and Commentary: A Comparison of Confucian and Western Exegesis
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1991
.
Henry
,
Eric
. “
The Motif of Recognition in Early China
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
47
, no.
1
(
June
1987
):
5
30
.
Herbert
,
Edward
.
A Confucian Notebook
.
New York
:
Grove Press
,
1960
.
Herforth
,
Derek
. “
From Annals via Homiletics to Analysis: Toward a Discourse-Based Typology of Early Chinese Historiography
.”
Paper presented at the Seventy-fifth Meeting of the Speech Communication Association
,
San Francisco, Calif.
,
November 19, 1989
.
Hevia
,
James L.
Cherishing Men from Afar: Qing Guest Ritual and the Macartney Embassy of 1793
.
Durham, N.C.
:
Duke University Press
,
1995
.
Hevia
,
James L.
A Multitude of Lords: Qing Court Ritual and the Macartney Embassy of 1793
.”
Late Imperial China
10
, no.
2
(
December
1989
):
72
105
.
Heyndrickx
,
Jerome
, ed.
Philippe Couplet S. J. (1623–1693): The Man Who Brought China to Europe
.
Monumenta Serica Monograph Series
, vol.
22
.
Nettetal
:
Steyler, Verlag
,
1990
.
Hightower
,
James Robert
, trans.
Han Shih Wai Chuan [Hanshi waizhuan]: Han Ying’s Illustrations of the Didactic Application of the “Classic of Songs
.”
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1952
.
Hill
,
Christopher
.
Some Intellectual Consequences of the English Revolution
.
Madison
:
University of Wisconsin Press
,
1980
.
Hobsbawm
,
E. J.
Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality
. 2d ed.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1992
.
Hobsbawm
,
Eric
, and
Ranger
Terrence
, eds.
The Invention of Tradition
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1983
.
Holquist
,
Michael
, ed.
The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin
. Translated by
Emerson
Caryl
and
Holquist
Michael
.
Austin
:
University of Texas Press
,
1981
.
Holzman
,
Donald
. “
Confucius and Ancient Chinese Literary Criticism
.” In
Chinese Approaches to Literature from Confucius to Liang Ch’i-ch’ao
, edited by
Rickett
, pp.
21
41
.
Holzman
,
Donald
. “
The Conversational Tradition in Chinese Philosophy”
.
Philosophy East and West
6
, no.
3
(
1956–57
):
223
230
.
Homer
and
Jethro
.
Homer and Jethro’s “Cornfucius Say” Joke Book: A Collection of Corn-temporary Wit’n Wisdom
.
Battle Creek, Mich.
:
Kellogg’s Company
,
1964
.
Wailu
Hou
.
Zhongguo sixiang tongshi
(
A Comprehensive History of Chinese Thought
).
5
vols.
Beijing
:
Renmin Chubanshe
,
1957
.
Howard
,
Roy J.
Three Faces of Hermeneutics: An Introduction to Current Theories of Understanding
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1982
.
Kung-ch’üan
Hsiao
[
Gongquan
Xiao
].
A Modern China and a New World: Rang Yu-Wei [Kang Youwei], Reformer and Utopian 1858–1927
.
Seattle
:
University of Washington Press
,
1975
.
Kung-ch’üan
Hsiao
[
Gongquan
Xiao
].
Zhongguo zhengshi sixiang shi
(
A History of Chinese Political Thought
).
6
vols.
Taibei
:
Zhonghua Shuju
,
1954
.
Cho-yun
Hsü
[
Zhuoyun
Xu
].
Ancient China in Transition: An Analysis of Social Mobility, 722-222 B.C
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1965
.
Cho-yun
Hsü
[
Zhuoyun
Xu
] and
Linduff
Katheryn M.
.
Western Chou [Zhou] Civilization
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1988
.
Daulin
Hsü
[
Daolin
Xu
]. “
The Myth of the ‘Five Human Relations’ of Confucius
.”
Monumenta Serica
29
(
1970–71
):
27
37
.
Huang
,
Ray
.
1587, A Year of No Significance: The Ming Dynasty in Decline
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1981
.
Hucker
,
Charles O.
A Dictionary of Official Titles in Imperial China
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1985
.
Hughes
,
E. R.
The Invasion of China by the Western World
.
London
:
Adam and Charles Black
,
1937
.
Hughes
,
Robert
.
The Shock of the New
.
New York
:
Knopf
,
1981
.
Hume
,
David
.
The Natural History of Religion
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1957
.
Hummel
,
Arthur W.
The Autobiography of a Chinese Historian
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1931
.
Hummel
,
Arthur W.
, ed.
Eminent Chinese of the Ch’ing [Qing] Period (1644–1912)
.
2
vols.
Washington, D.C.
:
U.S. Government Printing Office
,
1943–1944
.
Huters
,
Theodore
. “
From Writing to Literature: The Development of Late Qing Theories of Prose
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
47
, no.
1
(
June
1987
):
51
96
.
Hymes
,
Robert
. “
Lu Chiu-yüan [Lu Jiuyuan], Academies, and the Problem of Local Community
.” In
Neo-Confucian Education
, edited by
de Bary
and
Chaffee
, pp.
439
446
.
Hymes
,
Robert
.
Statesmen and Gentlemen: The Elite of Fu-chou, Chiang-hsi [Fuzhou, Jiangxi], in Northern and Southern Sung [Song]
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1986
.
Idema
,
W. L.
, ed.
Leyden Studies in Sinology
.
Papers presented at the Conference held in Celebration of the Fiftieth Anniversary of the Sinological Institute of Leyden University
,
December 8–12, 1980
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1981
.
Idema
,
W. L.
, and
Zürcher
E.
, eds.
Thought and Law in Qin and Han China: Studies Dedicated to Anthony Hulsewé on the Occasion of His Eightieth Birthday
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1990
.
Jameson
,
Fredric
.
Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism
.
Durham, N.C.
:
Duke University Press
,
1991
.
Jameson
,
Fredric
.
The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1972
.
Jansen
,
Marius
. “
Japan and the Chinese Revolution of 1911
.” In
The Cambridge History of China
, edited by
Fairbank
, vol.
11
, pp.
343
374
.
Jaspers
,
Karl
.
Vom Ursprung und Ziel der Geschichte
.
Zurich
:
Artemis Verlag
,
1949
.
Translated by Michael Bullock as The Origin and Goal of History, New Haven: Yale University Press, 1953
.
Jensen
,
Lionel M.
The Genesis of ru: Ambiguity, Tradition, and Fellowship in Ancient China
.”
Unpublished manuscript
,
1987
.
Jensen
,
Lionel M.
The Invention of ‘Confucius’ and His Chinese Other, ‘Kong Fuzi
.’” In
positions: east asia cultures critique
1
, no.
2
(fall
1993
):
414
449
.
Jensen
,
Lionel M.
Manufacturing ‘Confucianism’: Chinese and Western Imaginings in the Making of a Tradition
.”
Ph.D. diss.
,
University of California
,
Berkeley
,
1992
.
Jensen
,
Lionel M.
Popular Cults and Confucian Paideia in Medieval China
.”
Paper presented at the Symposium on Chinese Religion and Society (750–1300)
,
University of Illinois, Champaign-Urbana
,
November 19, 1988
.
Jensen
,
Lionel M.
Wise Man of the Wilds: Fatherlessness, Fertility, and the Mythic Exemplar, Kongzi
.”
Early Chin a
20
(
1995
):
407
437
.
Jensen
,
Lionel M.
Zhu Xi’s daoxue and the Rhetoric of Redemption.” Paper prepared for “Topics in Chinese Rhetoric
,”
a panel sponsored by the International Society for the History of Rhetoric, American Chapter, at the Seventy-fifth Meeting of the Speech Communication Association
,
San Francisco
,
November 19, 1989
.
Yong
Jiang
.
Xiangdang tukao
(
Evidential Chart of the Village Community
).
Fusu tang
,
1756
.
Johnson
,
Chalmers
.
MITI and the Japanese Miracle: The Growth in Industrial Policy, 1925–1975
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1982
.
Johnson
,
David
. “
The City-God Cults of T’ang and Sung China
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
45
, no.
2
(
Dec.
1985
):
363
457
.
Johnson
,
David
,
Nathan
Andrew J.
, and
Rawski
Evelyn
, eds.
Popular Culture in Late Imperial China
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1984
.
Jordan
,
David
, and
Overmyer
Daniel L.
.
The Flying Phoenix: Aspects of Chinese Sectarianism in Taiwan
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1986
.
Youwei
Kang
.
Kongzi Gaizhi Kao
(
Researches on Kongzi, the Reformer
). Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1958
.
Kangxi zidian
(Kangxi Dictionary). Reprint,
Hong Kong
:
Huachao cidian Chubanshe
,
n.d.
Kao
,
George
.
The Translation of Things Past: Chinese History and Historiography
.
Hong Kong
:
Chinese University Press
,
1982
.
Kapp
,
Robert A.
, ed.
Four Views of China
,
Rice University Studies 59
, no.
4
(
1973
).
Karlgren
,
Bernhard
.
An Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese
.
Paris
:
Paul Guenther
,
1923
.
Karlgren
,
Bernhard
. “
The Book of Documents
.”
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities
22
(
1950
):
1
81
.
Karlgren
,
Bernhard
.
The Book of Odes
.
Stockholm
:
Museum of Far Eastern Antiquities
,
1950
.
Karlgren
,
Bernhard
. “
The Early History of the Chou Li [Zhou li] and Tso Chuan [Zho zhuan] Texts
.”
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities
3
(
1931
):
1
60
.
Karlgren
,
Bernhard
.
Grammata Serica Recensa
.
Stockholm
:
Museum of Far Eastern Antiquities
,
1972
.
Karlgren
,
Bernhard
. “
Legends and Cults in Ancient China
.”
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities
18
(
1946
):
199
365
.
Karlgren
,
Bernhard
.
On the Authenticity and Nature of the Tso Chuan [Zuo zhuan]
.
Göteborg
:
Elandres Boktryckeri Aktiebolag
,
1926
.
Karlgren
,
Bernhard
.
Philology and Ancient China
.
Oslo
,
1926
. Reprint,
Philadelphia
:
Porcupine Press
,
1980
.
Keeler
,
Ward
.
Javanese Shadow Plays, Javanese Selves
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1987
.
Keightley
,
David N.
Archaeology and Mentality: The Making of China
.”
Representations
18
(spring
1987
):
91
128
.
Keightley
,
David N.
Dead but Not Gone: Cultural Implications of Mortuary Practice in Neolithic and Bronze Age China, ca. 8000 to 1000 B.C
.”
Paper presented at the Conference on Ritual and Social Significance of Death in Chinese Society
,
Oracle, Arizona
,
January 1974
.
Keightley
,
David N.
Early Civilization in China: Reflections on How It Became Chinese
.” In
Heritage of China
, edited by
Ropp
, pp.
15
54
.
Keightley
,
David N.
Kingship and Kinship: The Royal Lineages of the Late Shang
.”
Paper presented at the International Conference on Shang Civilization
,
East-West Center, University of Hawai’i at Manoa, Honolulu
,
September 7–11, 1982
.
Keightley
,
David N.
Legitimation in Shang China
.”
Unpublished manuscript
.
1975
.
Keightley
,
David N.
The Religious Commitment: Shang Theology and the Genesis of Chinese Political Culture
.”
History of Religions
17
(
19781
:
211
235
.
Keightley
,
David N.
Sources of Shang History: The Oracle Bone Inscriptions of Bronze Age China
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1978
.
Keightley
,
David N.
, ed.
The Origins of Chinese Civilization
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1983
.
Kelley
,
Donald R.
Foundations of Modern Historical Scholarship: Language, Law, and History in the French Renaissance
.
New York
:
Columbia University Press
,
1970
.
Kemp
,
Anthony
.
The Estrangement of the Past: A Study in the Origin of Modern Historical Consciousness
.
New York
:
Oxford University Press
,
1991
.
Kierman
,
Frank A.
Jr.
Ssu-ma Ch’ien’s [Sima Qian’s] Historiographical Attitude as Reflected in Four Late Warring States Biographies
.
Wiesbaden
:
Otto Harrassowitz
,
1962
.
Eiichi
Kimura
.
Kōshi to Rongo (Kongzi and the Lunyu)
.
Tokyo
:
Sobunsha
,
1971
.
Sawakichi
Kitamura
.
Jūgaku gairon (A General Outline of Ru Learning)
.
Tokyo
:
Kan shoin
,
1928
.
Knoblock
,
John
.
Xunzi: A Translation and Study of the Complete Works
. Vols.
1–3
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1988–1992
.
Knoespel
,
Kenneth J.
Milton and the Hermeneutics of Time: Seventeenth-Century Chronologies and the Science of History
.”
Studies in the Literary Imagination
, no.
22
(
1989
):
17
35
.
Knowlton
,
Edgar C.
Words of Chinese, Japanese, and Korean Origin in the Romance Languages
.”
Ph.D. diss.
,
Stanford University
,
1959
.
Dema
Kong
and
Lan
Ke
.
In the Mansion of Confucius’ Descendants
.
Beijing
:
New World Press
,
1984
.
Kramers
,
Robert Paul
.
K’ung Tzu Chia Yü [Kongzi jiayu]: The School Sayings of Confucius
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1949
.
Kuhn
,
Philip
. “
Local Self-Government under the Republic: Problems of Control, Autonomy, and Mobilization
.” In
Conflict and Control in Late Imperial China
, edited by
Wakeman
and
Grant
, pp.
270
273
.
Kuhn
,
Thomas S.
The Structure of Scientific Revolutions
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1962
.
Kuper
,
Adam
.
The Invention of Primitive Society: Transformations of an Illusion
.
London
:
Routledge
,
1988
.
Kwok
,
Daniel
.
Scientism in Chinese Thought, 1900–1950
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1965
.
Kwong
,
Luke S. K.
A Mosaic of the Hundred Days: Personalities, Politics, and Ideas of 1898
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1984
.
Lach
,
Donald F.
Asia in the Making of Euope
.
2
vols.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1977
.
Lach
,
Donald F.
, and
Van Kley
Edwin J.
.
Asia in the Making of Europe
. Vol.
3
, bks.
1
4
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1993
.
Lancashire
,
Douglas
, and
Kuo-chen
Peter Hu
, trans.
The True Meaning of the Lord of Heaven
.
St. Louis, Mo.
:
Institute of Jesuit Sources
,
1985
.
Lau
,
D. C.
, trans.
Confucius: The Analects
. Reprint,
New York
:
Penguin Classics
,
1982
.
Lau
,
D. C.
, trans.
Mencius
.
New York
:
Penguin Classics
,
1970
.
Le Blanc
,
Charles
, and
Blader
Susan
, eds.
Chinese Ideas about Nature and Society: Studies in Honor of Derk Bodde
.
Hong Kong
:
Hong Kong University Press
,
1987
.
Lee
,
Thomas H. C.
, ed.
China and Europe: Images and Influences in the Sixteenth to Eighteenth Centuries
.
Hong Kong
:
Chinese University Press
,
1991
.
Legge
,
James
.
The Chinese Classics
.
5
vols. Reprint.
Hong Kong
:
Hong Kong University Press
,
1971
.
Legge
,
James
, trans.
Li Chi, Book of Rites
.
2
vols.
New Hyde Park, N.Y.
:
University Press
,
1967
.
Leslie
,
Donald D.
Notes on the Analects
.”
T’oung Pao
49
(
1961–62
):
1
27
.
Leslie
,
Donald D.
,
Mackerras
Colin
, and
Gungwu
Wang
, eds.
Essays on the Sources for Chinese History
.
Columbia
:
University of South Carolina Press
,
1975
.
Levenson
,
Joseph R.
The Abortiveness of Empiricism in Early Qing Thought
.” In
Confucian China and Its Modern Fate
, vol.
1
, pp.
3
14
.
Levenson
,
Joseph R.
Confucian China and Its Modern Fate: A Trilogy
.
3
vols.
Berkeley
:
University of California Press
,
1968
.
Levenson
,
Joseph R.
The Genesis of Confucian China and Its Modern Fate
.” In
The Historian’s Workshop: Original Essays by Sixteen Historians
, edited by
Curtis
L. P.
Jr.
, pp.
270
291
.
New York
:
Alfred A. Knopf
,
1970
.
Levenson
,
Joseph R.
‘History’ and ‘Value’: Tensions of Intellectual Choice in Modern China
.” In
Studies in Chinese Thought
, edited by
Wright
, pp.
146
194
.
Levenson
,
Joseph R.
Liang Ch’i-Ch’ao [Liang Qichao] and the Mind of Modern China
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1967
.
Levenson
,
Joseph R.
Revolution and Cosmopolitanism: The Western Stage and the Chinese Stages
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1971
.
Lévi-Strauss
,
Claude
.
The Savage Mind
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1963
.
Lewis
,
I. M.
Ecstatic Religion: Anthropological Study of Spirit-Possession and Shamanism
.
Harmondsworth, England
:
Penguin
,
1971
.
Lewis
,
Mark Edward
.
Sanctioned Violence in Early China
.
Albany
:
State University of New York Press
,
1990
.
Leys
,
Simon
, trans.
The Analects of Confucius
.
New York
:
Norton
,
1997
.
Xueqin
Li
.
Eastern Zhou and Qin Civilizations
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1985
.
Zhi
Li
.
Xu Fenshu (Another Book to Be Burned)
.
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1975
.
Ch’i-ch’ao
Liang
[
Qichao
Liang
].
Intellectual Trends in the Ch’ing [Qing] Period
. Translated by
Hsü
Immanuel C. Y.
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1958
.
Jiamian
Liang
, ed.
Xu Guangqi nianpu
(
Chronological Biography of Xu Guangqi
).
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1981
.
Shiqiu
Liang
.
Zuixin shiyong Han-Ying cidian
(
A Contemporary Practical Chinese-English Dictionary
).
Taibei
:
Yuandong tushu gongsi
,
1971
.
Shuming
Liang
.
Dong-Xi wenhua ji qi zhexue
(
Eastern and Western Cultures and Their Philosophies
). Reprint,
Taibei
:
Hongxiao Shudian
,
1968
.
Mousheng
Lin
.
Men and Ideas: An Informal History of Chinese Political Thought
.
New York
:
John Day
,
1942
.
Yü-Sheng
Lin
[
Yusheng
Lin
].
The Crisis of Chinese Consciousness: Radical Antitraditionalism in the May Fourth Era
.
Madison
:
University of Wisconsin Press
,
1979
.
Lindblom
,
Charles
.
Politics and Markets
.
New York
:
Basic Books
,
1979
.
Lindquist
,
Cecilia
.
China: Empire of Living Symbols
. Translated by
Tate
Joan
.
Reading, Mass.
:
Addison Wesley
,
1991
.
James J. Y.
Liu
Language—Paradox—Poetics: A Chinese Perspective
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1988
.
Liu
,
Kwang-Ching
, ed.
Orthodoxy in Late Imperial China
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1990
.
Liu
,
Kwang-Ching
. “
Socioethics as Orthodoxy: A Perspective
.” In
Orthodoxy in Late Imperial China
, edited by
Liu
, pp.
53
100
.
Shu-hsien
Liu
[
Shuxian
Liu
].
Zhuzi de lixue
(
Master Zhu’s Learning of Principle
).
Taibei
:
Xuesheng Shuju
,
1985
.
Ts’un-yen
Liu
[
Cunyan
Liu
].
Selected Papers from the Hall of Harmonious Wind
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1976
.
Guang
Lo
[
Stanislaus
], ed.
Jinian Li Madou lai Hua sibai zhounian Zhong-Xi wenhua jiaoliu guoji xueshu hui yi lunwen ji
(
International Symposium on Chinese-Western Cultural Interchange in Commemoration of the 400th Anniversary of the Arrival of Matteo Ricci S.J.
)
Taibei
:
Furen daxue Chubanshe
,
1983
.
Loewe
,
Michael
.
Divination, Mythology, and Monarchy in Han China
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1994
.
Loewe
,
Michael
.
Ways to Paradise: The Chinese Quest for Immortality
.
London
:
George Allen and Unwin
,
1979
.
Louie
,
Kam
.
Critiques of Confucius in Contemporary China
.
New York
:
St. Martin’s Press
,
1980
.
Lubac
,
Henri de
.
La Rencontre du bouddhisme et de l’Occident
.
Paris
:
Aubier
,
1952
.
Lundbaek
,
Knud
. “
The First Translation from a Confucian Classic in Europe
.”
China Mission Studies Bulletin
1
(
1979
):
2
11
.
Lundbaek
,
Knud
. “
The Image of Neo-Confucianism in Confucius Sinarum Philosophus
.”
Journal of the History of Ideas
44
(
1983
):
19
30
.
Lundbaek
,
Knud
. “
Imaginary Ancient Chinese Characters
.”
China Mission Studies Bulletin
5
(
1983
):
5
23
.
Lundbaek
,
Knud
. “
Notes sur l’image du néo-confucianisme dans la littérature européenne du XIIIe siècle
.”
Actes du IIIe colloque international de Sinologie de Chantilly
.
Paris
,
1983
.
Lyotard
,
Jean François
.
The Postmodern Condition: A Report on Knowledge
. Translated by
Bennington
Geoff
and
Massumi
Brian
.
Minneapolis
:
University of Minnesota Press
,
1984
.
MacCormack
,
Sabine
.
Religion in the Andes: Vision and Imagination in Early Colonial Peru
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1991
.
McGrane
,
Bernard
.
Beyond Anthropology: Society and the Other
.
New York
:
Columbia University Press
,
1989
.
Macherey
,
Pierre
.
Pour une théorie de la production littéraire
.
Paris
:
Maspero
,
1966
. Translated by
Wall
Geoffrey
as A Theory of Literary Production
.
London
:
Routledge and Kegan Paul
,
1978
.
Maclntyre
,
Alasdair
.
After Virtue: A Study in Moral Theory
. 2d ed.
with postscript
.
Notre Dame, Ind.
:
University of Notre Dame Press
,
1984
.
Mackerras
,
Colin
.
Western Images of China
.
Oxford
:
Oxford University Press
,
1989
.
McMullen
,
David
.
State and Scholars in T’ang China
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1988
.
Mair
,
Victor
. “
Old Sinitic *MyAG, Old Persian MAGUS, and English ‘Magician.’
Early China
15
(
1990
):
27
47
.
Mair
,
Victor
.
T’ang Transmission Texts
.
Philadelphia
:
University of Pennsylvania Press
,
1989
.
Mair
,
Victor
. trans.
Tao Te Ching: The Classic Book of Integrity and the Way
.
New York
:
Bantam Books
,
1990
.
Markley
,
Robert
.
Fallen Languages: Crises of Representation in Newtonian England, 1660–1740
.
Ithaca
:
Cornell University Press
,
1993
.
Marty
,
Martin E.
, and
Appleby
R. Scott
, eds.
Fundamentalisms Observed
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1991
.
Masao
Maruyama
.
Nihon seiji shisōshi kenkyū
.
Tokyo
:
Tokyo Daigaku shuppan
,
1952
. Translated by
Hane
Mikiso
as Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan
,
Princeton
:
Princeton University Press
,
1974
.
Maso
,
Mori
. “
The Gentry in the Ming—an Outline of the Relations between the Shihta-fu [Shidafu] and Local Society
.”
Acta Asiatica
38
:
31
53
.
Maspero
,
Henri
.
China in Antiquity
. Translated by
Kierman
Frank A.
Jr.
Amherst
:
University of Massachusetts Press
,
1978
.
Maspero
,
Henri
.
La Chine antique
.
Paris
:
Presses Universitaires de France
,
1965
.
Maspero
,
Henri
. “
Légendes mythologiques dans le Chou King [Shu jing]
.”
Journal Asiatique
204
(
January
1924
):
11
100
.
Maspero
,
Henri
.
Taoism and Chinese Religion
. Translated by
Kierman
Frank A.
Jr.
Amherst
:
University of Massachusetts Press
,
1981
.
Mauss
,
Marcel
.
A General Theory of Magic
. Translated by
Brain
Robert
.
New York
:
Norton
,
1972
.
Mauss
,
Marcel
.
The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies
. Translated by
Cunnison
Ian
.
New York
:
Norton
,
1967
.
Mayer
,
Robert
.
History and the Early English Novel: Matters of Fact from Bacon to Defoe
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1997
.
Meissner
,
W. W.
Ignatius of Loyola: The Psychology of a Saint
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1992
.
Meskill
,
John
.
Academies in Ming China: A Historical Essay
.
Tucson
:
University of Arizona Press
,
1982
.
Metzger
,
Thomas A.
Escape from Predicament: Neo-Confucianism and China’s Evolving Political Culture
.
New York
:
Columbia University Press
,
1977
.
Metzger
,
Thomas A.
Some Ancient Roots of Modern Chinese Thought: This-Worldliness, Epistemological Optimism, Doctrinality, and the Emergence of Reflexivity in the Eastern Chou [Zhou]
.”
Early China
11
:
60
117
.
Milton
,
John
. “
On the Morning of Christ’s Nativity
.” In
The Norton Anthology of Poetry
, edited by
Eastman
et al
, pp.
299
304
.
New York
:
Norton
,
1970
.
Hisayuki
Miyakawa
. “
An Outline of the Naitō Hypothesis and Its Effects on the Studies of China
.”
Far Eastern Quarterly
14
(
1955
):
533
552
.
Ichisada
Miyazaki
.
China’s Examination Hell: The Civil Service Examinations of Imperial China
. Translated by
Shirokauer
Conrad
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1981
.
Tetsuji
Morohashi
.
Daikanwa jiten (Great Sino-Japanese Encyclopedic Dictionary)
.
12
vols. with index.
Tokyo
:
Dai-shukan shoten
,
1977
.
Mote
,
F. W.
The Arts and the ‘Theorizing Mode’ of the Civilization
.” In
Artists and Traditions: Uses of the Past in Chinese Culture
, edited by
Murck
, pp.
3
8
.
Mote
,
F. W.
Intellectual Foundations of China
. 2d rev. ed.
New York
:
Knopf
,
1987
.
Mote
,
F. W.
A Millennium of Chinese Urban History: Form, Time and Space Concepts in Soochow [Suzhou]
.” In
Four Views of China
, edited by
Kapp
, pp.
35
65
.
Mote
,
F. W.
, trans.
History of Chinese Political Thought
. Vol.
1
,
From the Beginnings to the First Century A.D
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1979
.
Moore
,
Sally F.
, and
Myerhoff
Barbara G.
, eds.
Secular Ritual
.
Amsterdam
:
Van Gorcum
,
1977
.
Zongsan
Mou
.
Cong Lu Xiangshan dao Liu Jishan (From Lu Xiangshan to Liu Jishan)
.
Taibei
:
Xuesheng Shuju
,
1979
.
Zongsan
Mou
.
Xinti yu xingti (The Substance of the Mind and the Substance of the Nature)
.
3
vols.
Taibei
:
Xuesheng Shuju
,
1981
.
Mueller-Vollmer
,
Kurt
, ed.
The Hermeneutics Reader
.
New York
:
Continuum Books
,
1988
.
Mungello
,
David E.
Confucianism in the Enlightenment: Antagonism and Collaboration between the Jesuits and the Philosophes
.” In
China and Europe
, edited by
Lee
, pp.
99
127
.
Mungello
,
David E.
Curious Land: Jesuit Accommodationism and the Origins of Sinology
.
Honolulu
:
University of Hawai‘i Press
,
1989
.
Mungello
,
David E.
The Forgotten Christians of Hangzhou
.
Honolulu
:
University of Hawai’i Press
,
1994
.
Mungello
,
David E.
The Jesuits’ Use of Chang Chü-cheng’s [Zhang Juzheng’s] Commentary in Their Translation of the Confucian Four Books (1687)
.”
China Mission Studies Bulletin
3
(
1981
):
12
22
.
Mungello
,
David E.
Leibniz and Confucianism: The Search for Accord
.
Honolulu
:
University of Hawai’i Press
,
1977
.
Mungello
,
David E.
The Seventeenth-Century Jesuit Translation Project of the Confucian Four Books
.” In
East Meets West
, edited by
Ronan
and
Oh
, pp.
252
281
.
Mungello
,
David E.
A Study of the Prefaces to Ph. Couplet’s Tabula Chronologica Monarchiae Sinicae (1686)
.” In
Philippe Couplet, S.J. (1623–1693): The Man Who Brought China to Europe
, edited by
Heyndrickx
, pp.
183
199
.
Mungello
,
David E.
, ed.
The Chinese Rites Controversy: Its History and Meaning
.
Nettetal
:
Steyler Verlag
,
1994
.
Munro
,
Donald J.
The Concept of Man in Early China
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1969
.
Munro
,
Donald J.
Images of Human Nature: A Sung [Song] Portrait
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1988
.
Munro
,
Donald J.
, ed.
Individualism and Holism: Studies in Confucian and Taoist [Daoist] Values
.
Ann Arbor
:
Center for Chinese Studies, University of Michigan
,
1985
.
Murck
,
Christian
, ed.
Artists and Traditions: Uses of the Past in Chinese Culture
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1976
.
Kenkichi
Naitō
.
Naitō Konan zenshu (Collected Works of Naitō Konan)
.
14
vols.
Tokyo
:
Chikuma shobō
,
1972
.
Torajiro
Naitō
.
Shinaron (On China)
. In
Naitō Konan zenshu
, edited by
Kenkichi
Naitō
, vol.
5
.
Najita
,
Tetsuo
, and
Scheiner
Irwin
, eds.
Japanese Thought in the Tokugawa Period, 1600–1868: Methods and Metaphors
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1978
.
Needham
,
Joseph
.
Science and Civilization in China
.
6
vols. to date.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1955–
.
Needham
,
Rodney
, ed.
Right and Left: Essays on Dual Symbolic Classification
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1971
.
Nef
,
John U.
Cultural Foundations of Industrial Civilization
.
Chicago
:
Chicago University Press
,
1958
.
Newman
,
Charles
.
The Post-modern Aura: The Act of Fiction in an Age of Inflation
.
Evanston, Ill.
:
Northwestern University Press
,
1985
.
Newman
,
Cardinal John Henry
.
The Arians of the Fourth Century
.
Westminster, Md.
:
Christian Classics
,
1968
.
Newton
,
Isaac
.
The Chronology of the Ancient Kingdoms Amended
.
London
,
1728
.
Nietzsche
,
Friedrich
.
On the Genealogy of Morals
. Translated by
Kaufmann
Walter
and
Hollingdale
R. J.
.
New York
:
Vintage Books
,
1967
.
Niranjana
,
Tejaswini
.
Siting Translation: History, Post-Structuralism, and the Colonial Context
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1992
.
Nivison
,
David S.
The Life and Thought of Chang Hsüeh-ch’eng [Zhang Xuecheng] (1738–1801)
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1966
.
Nivison
,
David S.
and
Wright
Arthur F.
, eds.
Confucianism in Action
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1959
.
Norman
,
Jerry
.
Chinese
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1988
.
Nussbaum
,
Martha C.
The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1986
.
Obenchain
,
Diane Burdette
. “
Ministers of the Moral Order: Innovations of the Early Chou [Zhou] Kings, the Duke of Chou [Zhou], Chung-ni [Zhongni], and Ju [Ru]
.”
Ph.D. diss
.,
Harvard University
,
1984
.
O’Keefe
,
Daniel
.
Stolen Lightning: The Social Theory of Magic
.
New York
:
Vintage Books
,
1982
.
Hidemi
Onogawa
. “
Liu Shih-p’ei [Liu Shipei] and Anarchism
.”
Acta Asiatica
12
(
1967
):
70
99
.
Hidemi
Onogawa
and
Kenji
Shimada
, eds.
Shingai Kakumei no kenkyū [Studies on the 1911 Revolution]
.
Tokyo
:
Chikuma shobō
,
1978
.
Ortner
,
Sherry
. “
On Key Symbols
.”
American Anthropologist
75
(
1973
):
1338
1346
.
Osborn
,
Carol
.
How Would Confucius Ask for a Raise? 100 Enlightened Solutions for Tough Business Problems
.
New York
:
Morrow
,
1994
.
Overmyer
,
Daniel L.
Folk Buddhist Religion: Dissenting Sects in Late Traditional China
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1976
.
Owen
,
Stephen
.
Remembrances: The Experience of the Past in Classical Chinese Literature
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1986
.
Owen
,
Stephen
.
Traditional Chinese Poetry and Poetics: Omen of the World
.
Madison
:
University of Wisconsin Press
,
1985
.
Palmer
,
Bryan D.
Descent into Discourse: The Reification of Language and the Writing of Social History
.
Philadelphia
:
Temple University Press
,
1990
.
Palmer
,
Richard E.
Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer
.
Evanston, Ill.
:
Northwestern University Press
,
1969
.
Pankenier
,
David W.
The Cosmo-political Background of Heaven’s Mandate
.” In
Early China
20
(
1995
):
121
176
.
Paper
,
Jordan D.
The Fu-tzu [Fuzi]: A Post-Han Confucian Text
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1987
.
Pauthier
,
M. G.
Confucius et Mencius: Les Quatres Livres de philosophie morale et politique delà Chine
.
Paris
:
Charpentier
,
1841
.
Pelikan
,
Jaroslav
.
The Vindication of Tradition
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1984
.
Pelliot
,
Paul
. “
Le Chou King [Shu jing] en caractères anciens et le Chang Chou Che Wen [Shang Zhou She Wen]
.” In
Academie des inscriptions et belles-lettres, Mémoires concernant l’Asie Orientale, Inde, Asie Centrale, Extreme-Orient
. Vol.
2
(
1916
),
123
177
.
Pepper
,
Stephen C.
World Hypotheses: A Study in Evidence
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1942
.
Percy
,
Walker
.
The Message in the Bottle
.
New York
:
Farrar, Straus and Giroux
,
1975
.
Peterson
,
William J.
Why Did They Become Christians? Hsü Kuang-ch’i [Xu Guangqi], Li Chih-tsao [Li Zhizao] and Yang T’ing-yun [Yang Tingyun]
.” In
East Meets West
, edited by
Ronan
and
Oh
, pp.
129
152
.
Xirui
Pi
.
Jingxue lishi (History of Classical Studies)
.
Hong Kong
:
Zhonghua Shuju
,
1961
.
Plaskow
,
Judith
.
Standing Again at Sinai: fudaism from a Feminist Perspective
.
New York
:
Harper and Row
,
1990
.
Pocock
,
J. G. A.
Politics, Language, and Time: Essays on Political Thought and History
.
New York
:
Atheneum
,
1973
.
Polachek
,
James
. “
Gentry Hegemony: Soochow [Suzhou] in the T’ung-chih [Tongzhi] Restoration
.” In
Conflict and Control in Late Imperial China
, edited by
Wakeman
and
Grant
, pp.
211
256
.
Polo
,
Marco
.
The Travels
. Translated by
Latham
Ronald
.
New York
:
Penguin Books
,
1958
.
Pound
,
Ezra
, trans.
Confucius: The Unwobbling Pivot, The Great Digest, and The Analects
.
New York
:
New Directions
,
1969
.
Pusey
,
James Reeve
.
China and Charles Darwin
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1983
.
Rabinow
,
Paul
.
Reflections on Fieldwork in Morocco
.
Berkeley
:
University of California Press
,
Quantum Editions
,
1977
.
Rabinow
,
Paul
. ed.
The Foucault Reader
.
New York
:
Pantheon
,
1984
.
Rabinow
,
Paul
, and
Sullivan
William M.
, eds.
Interpretive Social Science: A Reader
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1978
.
Rafael
,
Vicente L.
Contracting Colonialism: Translation and Christian Conversion in Tagalog Society under Early Spanish Rule
.
Ithaca
:
Cornell University Press
,
1988
.
Rank
,
Otto
.
The Myth of the Birth of the Hero and Other Writings
. Translated by
Robbins
F.
and
Jelliffe
Smith Ely
.
New York
:
Vintage Books
,
1964
.
Rankin
,
Mary
.
Early Chinese Revolutionaries: Radical Intellectuals in Shanghai and Chekiang, 1902–1911
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1971
.
Rappaport
,
Roy A.
Sanctity and Lies in Evolution
.” In
Ecology, Meaning, and Religion
, pp.
223
246
.
Berkeley, Calif.
:
North Atlantic Books
,
1979
.
Rawlinson
,
John
.
China’s Struggle for Naval Development: 1839–1893
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1967
.
Rawski
,
Evelyn Sakakida
.
Education and Popular Literacy in Ch’ing [Qing] China
.
Ann Arbor
:
University of Michigan Press
,
1979
.
Rawson
,
Jessica
.
Ancient China: Art and Archaeology
.
New York
:
Harper and Row
,
1980
.
Reischauer
,
Robert
.
Early Japanese History
. Vol.
1
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1937
.
Rickett
,
Adele Austin
, ed.
Chinese Approaches to Literature from Confucius to Liang Ch’i-Ch’ao [Liang Qichao]
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1978
.
Rickett
,
Allyn W.
Guanzi: Political, Economic, and Philosophical Essays from Early China
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1985
.
Ricoeur
,
Paul
.
Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1971
.
Ricoeur
,
Paul
. “
The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text
.” In
Interpretive Social Science: A Reader
, edited by
Rabinow
and
Sullivan
, pp.
73
101
.
Ricoeur
,
Paul
.
Time and Narrative
. Vol.
1
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1984
.
Riegel
,
Jeffrey
.
“The Four ‘Tzu Ssu’ [Zisi] Chapters of the Li Chi [Li ji]: An Analysis and Translation of the Fang Chi [Fang ji], Chung Yung [Zhong yong], Piao Chi [Biao ji], and Tzu I [Zi yi]
.”
Ph.D. diss
.,
Stanford University
,
1978
.
Riegel
,
Jeffrey
. “
Poetry and the Legend of Confucius’s Exile
.”
Journal of the American Oriental Society
106
, no.
1
(
1986
):
13
22
.
Rienstra
,
M. Howard
, trans.
Jesuit Letters from China, 1583–1584
.
Minneapolis
:
University of Minnesota Press
,
1986
.
Ronan
,
Charles E.
,
S.J.
, and
Oh
Bonnie B. C.
, eds.
East Meets West: The Jesuits in China, 1582–1773
.
Chicago
:
Loyola University Press
,
1988
.
Ropp
,
Paul S.
, ed.
Heritage of China: Contemporary Perspectives on Chinese Civilization
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1990
.
Rorty
,
Richard
.
Consequences of Pragmatism
.
Minneapolis
:
University of Minnesota Press
,
1983
.
Rorty
,
Richard
.
Contingency, Irony, Solidarity
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1989
.
Rorty
,
Richard
.
Philosophy and the Mirror of Nature
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1979
.
Rouget
,
Gilbert
.
Music and Trance: A Theory of the Relations between Music and Possession
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1985
.
Roy
,
David T.
, and
Tsien
Tsuen-hsuin
, eds.
Ancient China: Studies in Early Civilization
.
Hong Kong
:
Chinese University Press
,
1978
.
Yuan
Ruan
.
Chouren zhuan (Biographies of Mathematical Astronomers)
.
Shanghai
:
Shangwu
,
1955
.
Ruggieri
,
Michele
.
Archivum Romanum Societatis Jesu
.
Jap. Sin
.
101
,
II
.
Rule
,
Paul A.
The Confucian Interpretation of the Jesuits
.”
Papers on Far Eastern History
6
(
September
1972
):
1
61
.
Rule
,
Paul A.
K’ung-tzu [Kongzi] or Confucius? The Jesuit Interpretation of Confucianism
.
Sydney
:
Allen and Unwin Australia
,
1986
.
Ryckmans
,
Pierre
, trans.
Les Entretiens de Confucius
.
Paris
:
Gallimard
,
1985
.
Sahlins
,
Marshall
.
Historical Metaphors and Mythical Realities: Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom
.
Ann Arbor
:
University of Michigan Press
,
1981
.
Sahlins
,
Marshall
.
Islands of History
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1985
.
Said
,
Edward W.
Beginnings: Intention and Method
.
Baltimore
:
Johns Hopkins University Press
,
1975
.
Said
,
Edward W.
Culture and Imperialism
.
New York
:
Knopf
,
1993
.
Said
,
Edward W.
Orientalism
.
New York
:
Pantheon Books
,
1978
.
Sardo
,
Eugenio Lo
. “
The Earliest European Atlas of Ming China: An Unpublished Work by Michele Ruggieri
.”
Actes du Vle colloque International de Sinologie
.
Paris
,
1994
.
Sangren
,
P. Steven
.
History and Magical Power in a Chinese Community
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1987
.
Saussure
,
Ferdinand de
.
Cours de linguistique générale
.
Paris
:
Payot
,
1972
.
Savage
,
William
. “
In the Tradition of Kings: The Gentleman in the Analects of Confucius
.”
Ph.D. diss
.,
University of Michigan
,
1984
.
Schafer
,
Edward
.
The Divine Woman: Dragon Ladies and Rain Maidens
.
San Francisco
:
North Point Press
,
1980
.
Schafer
,
Edward
. “
Ritual Exposure in Ancient China
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
14
(
1951
):
130
184
.
Schama
,
Simon
.
Landscape and Memory
.
New York
:
Knopf
,
1995
.
Schipper
,
Kristofer
. “
Vernacular and Classical Ritual in Taoism
.”
Journal of Asian Studies
45
, no.
1
(
November
1985
):
21
57
.
Schluchter
,
Wolfgang
.
The Rise of Western Rationalism: Max Weber’s Developmental History
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1981
.
Schneider
,
Lawrence A.
Ku Chieh-kang [Gu Jiegang] and China’s New History: Nationalism and the Quest for Alternative Traditions
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1971
.
Schneider
,
Lawrence A.
A Madman of Ch’u [Chu]: The Chinese Myth of Loyalty and Dissent
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1980
.
Schneider
,
Lawrence A.
National Essence and the New Intelligentsia
.” In
The Limits of Change
, edited by
Furth
, pp.
57
89
.
Schopen
,
Gregory
. “
Filial Piety and the Monk in the Practice of Indian Buddhism: A Question of ‘Sinicization’ Viewed from the Other Side
.”
T’oung Pao
70
(
1984
):
110
126
.
Schuessler
,
Axel
.
A Dictionary of Early Zhou Chinese
.
Honolulu
:
University of Hawai’i Press
,
1987
.
Schwarcz
,
Vera
.
The Chinese Enlightenment: Intellectuals and the Legacy of the May Fourth Movement of 1919
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1986
.
Schwartz
,
Benjamin I.
In Search of Wealth and Power: Yen Fu [Yan Fu] and the West
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1964
.
Schwartz
,
Benjamin I.
The Limits of ‘Tradition Versus Modernity’ as Categories of Explanation: The Case of Chinese Intellectuals
.” In
Intellectuals and Tradition
, edited by
Eisenstadt
and
Graubard
, p.
71
88
.
Schwartz
,
Benjamin I.
Reflections on the May Fourth Movement: A Symposium
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1972
.
Schwartz
,
Benjamin I.
The World of Thought in Ancient China
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press, Belknap Press
,
1985
.
Searle
,
John
.
Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1969
.
Weiyuanhui
Shansisheng Wenwu Gongzuodui
, eds.
Houma mengshu (The Meng Texts of Houma)
.
Shanghai
:
Wenwu Chubanshe
,
1976
.
Shapin
,
Steven
.
A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1994
.
Sharf
,
Robert
.
“The Treasure-Store Treatise (Pao-ts’ang lun [Baocang lun]) and the Sinification of Buddhism in Eighth-Century China
.”
Ph.D. diss
.,
University of Michigan
,
1991
.
Shaughnessy
,
Edward L.
Recent Approaches to Oracle Bone Periodization: A Review
.”
Early China
8
(
1982–83
):
1
13
.
Shaughnessy
,
Edward L.
Sources of Western Zhou History: Inscribed Bronzes
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1991
.
Shaughnessy
,
Edward L.
, trans.
I Ching: The Classic of Changes
.
New York
:
Ballantine Books
,
1997
.
Yanguo
Shen
.
Ji Zhang Taiyan xiansheng (Remembering Mr. Zhang Taiyan)
.
Shanghai
:
Shangwu
,
1946
.
Toshio
Shigezawa
.
Genshi jūka shisō to keigaku (The Origins of Ru Thought and Classical Studies)
.
Tokyo
:
Iwanami shoten
,
1949
.
Kenji
Shimada
.
Chūgoku kakumei no senkushatachi (Forerunners of the Chinese Revolution)
.
Tokyo
:
Chikuma shobō
,
1970
. Translated by
Fogel
Joshua A.
as
Pioneer of the Chinese Revolution: Zhang Binglin and Confucianism
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1990
.
Kenji
Shimada
.
“Shingai kakumei ki no Kōshi mondai” (The Kongzi Problem of the 1911 Revolution Era)
. In
Shingai kakumei no kenkyū
, edited by
Hidemi
Onagawa
and
Kenji
Shimada
, pp.
3
35
.
Tokyo
:
Chikuma shobō
,
1978
.
Kenji
Shimada
.
“Shō Heirin ni tsuite: Chūgoku dentō gakujutsu to kakumeie” (On Zhang Binglin: Traditional Chinese Scholar and Revolutionary)
. In
Chūgoku kakumei no senkushatachi
,pp.
167
271
.
Shizuka
Shirakawa
.
Köshi den (Life of Kongzi)
.
Tokyo
:
Chu yo koronsha
,
1972
.
Shryock
,
John R.
The Origin and Development of the State Cult of Confucius
.
New York
:
Century
,
1932
.
Sivin
,
Nathan
. “
Copernicus in China
.”
Studia Copernicana
6
(
1973
):
63
122
.
Sivin
,
Nathan
. “
State, Cosmos, and Body in the Last Three Centuries B.C
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
(
June
1995
):
5
37
.
Sivin
,
Nathan
. “
Text and Experience in Classical Chinese Medicine
.” In
Knowledge and the Scholarly Medical Traditions
, edited by
Bates
, pp.
177
204
.
Smith
,
Arthur H.
,
D.D.
Chinese Characteristics
.
New York
:
Fleming H. Revell
,
1894
.
Smith
,
D. Howard
.
Confucius and Confucianism
.
London
:
Paladin Books
,
1974
.
Smith
,
Jonathan Z.
Imagining Religion: From Babylon to Jonestown
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1982
.
Smith
,
Jonathan Z.
Map Is Not Territory: Studies in the History of Religion
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1978
.
Smith
,
Wilfred Cantwell
.
The Meaning and End of Religion: A Revolutionary Approach to the Great Religious Traditions
.
New York
:
Harper and Row
,
1978
.
Soothill
,
William Edward
.
The Hall of Light: A Study of Early Chinese Kingship
.
London
:
Lutterworth Press
,
1951
.
Soothill
,
William Edward
. trans.
Analects of Confucius
.
Yokohama
,
1910
.
Reprint
,
London
:
Oxford University Press
,
1951
.
Spence
,
Jonathan D.
Claims and Counter-Claims: The Kangxi Emperor and the Europeans (1661–1722)
.” In
The Chinese Rites Controversy
, edited by
Mungello
, pp.
15
28
.
Spence
,
Jonathan D.
The Gate of Heavenly Peace: The Chinese and Their Revolution, 1895–1980
.
New York
:
Viking Books
,
1980
.
Spence
,
Jonathan D.
The Memory Palace of Matteo Ricci
.
New York
:
Viking
,
1984
.
Spence
,
Jonathan D.
The Question of Hu
.
New York
:
Knopf
,
1988
.
Spence
,
Jonathan D.
The Search for Modern China
.
New York
:
Norton
,
1990
.
Spence
,
Jonathan D.
To Change China: Western Advisers in China 1620–1960
.
New York
:
Penguin Books
,
1980
.
Steiner
,
George
.
After Babel: Aspects of Language and Translation
.
New York
:
Oxford University Press
,
1976
.
Streuver
,
Nancy
. “
Fables of Power
.”
Representations
4
(fall
1983
):
108
127
.
Stock
,
Brian
.
The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1983
.
Stock
,
Brian
.
Listening for the Text: On the Uses of the Past
.
Baltimore
:
Johns Hopkins University Press
,
1990
.
Strickmann
,
Michel
. “
The Mao Shan Revelations: Taoism and the Aristocracy
.”
T’oung Pao
68
(
1977
):
1
64
.
Strickmann
,
Michel
. “
On the Alchemy of T’ao Hung-ching [Tao Hongjing]
.” In
Facets of Taoism: Essays in Chinese Religion
. edited by
Welch
Holmes
and
Seidel
Anna
, pp.
123
192
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1979
.
Strickmann
,
Michel
. “
History, Anthropology, and Chinese Religion
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
40
, no.
1
(
June
1980
):
201
248
.
Strickmann
,
Michel
. ed.
Tantric and Taoist Studies in Honour of R. A. Stein
. Vol.
2
.
Brussels
:
Institut Belge des Hautes Études Chinoises
,
1983
.
Stuart
,
John Leighton
.
Fifty Years in China: The Memoirs of John Leighton Stuart, Missionary and Ambassador
.
New York
:
Random House
,
1954
.
Sun
,
E-tu Zen
. “
The Chinese Constitutional Missions of 1905–1906
.”
Journal of Modern History
24
, no.
3
(
September
1952
):
251
268
.
Hung-chao
Tai
, ed.
Confucianism and Economic Development: An Oriental Alternative
.
Washington, D.C.
:
Washington Institute Press
,
1989
.
Yoshio
Takeuchi
.
Rongo no kenkyū (Studies on the Lunyu)
.
Tokyo
:
Iwanami
,
1939
.
Tambiah
,
Stanley J.
Culture, Thought, and Social Action: An Anthropological Perspective
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1985
.
Zhenchang
Tang
.
“Lun Zhang Taiyan” (On Zhang Taiyan)
.
Lishi yanjiu
(
January
1978
):
67
85
.
Taussig
,
Michael
.
Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1987
.
Tedlock
,
Dennis
.
The Spoken Word and the Work of Interpretation
.
Philadelphia
:
University of Pennsylvania Press
,
1983
.
Teiser
,
Stephen F.
The Ghost Festival in Medieval China
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1988
.
Thompson
,
Lawrence G.
Studia Asiatica: Essays in Asian Studies in Felicitation of the Seventy-fifth Anniversary of Professor Ch’en Shou-yi [Chen Shouyi]
.
San Francisco
:
Chinese Materials Center
,
1975
.
Tillman
,
Hoyt C.
Confucian Discourse and Chu Hsi’s [Zhu Xi’s] Ascendancy
.
Honolulu
:
University of Hawai’i Press
,
1992
.
Tillman
,
Hoyt C.
A New Direction in Confucian Scholarship: Approaches to Examining the Differences between Neo-Confucianism and Tao-hsüeh [Daoxue]
.”
Philosophy East and West
42
, no.
3
(
July
1992
):
455
474
.
Tillman
,
Hoyt C.
The Uses of Neo-Confucianism Revisited: A Reply to Professor de Bary
.”
Philosophy, East and West
44
, no.
1
(
January
1994
):
135
142
.
“Ting Li Zehou, Liu Shu-hsien [Liu Shuxian] tan ‘He Shang’” (Listening to Li Zehou and Lin Shu-hsien Talk about Deathsong of a River)
.
Jiushi niandai
, no.
227
(
December
1988
):
88
91
.
Todorov
,
Tzvetan
.
The Conquest of America
. Translated by
Howard
Richard
.
New York
:
Harper and Row
,
1984
.
Torgovnick
,
Marianna
.
Gone Primitive: Savage Intellects, Modern Lives
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1990
.
Trautmann
,
Thomas R.
Lewis Henry Morgan and the Invention of Kinship
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1987
.
Toulmin
,
Stephen
.
Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1991
.
Treadgold
,
Donald W.
The West in Russia and China: Religious and Secular Thought in Modern Times
. Vol.
2
,
China 1582–1949
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1973
.
Trigault
,
Nicolá
, and
Ricci
Matteo
.
China in the Sixteenth Century: The Journals of Matthew Ricci, 1583–1610
. Translated by
Louis J. Gallagher
S.J.
New York
:
Random House
,
1953
.
Tsou
,
Jung
[
Rong
Zou
]
The Revolutionary Army: A Chinese Nationalist Tract of 1903
. Translated by
Lust
John
.
The Hague
:
Mouton
,
1968
.
Sōkichi
Tsuda
.
Suden no shi oshitaki kenkyū (Studies on the Ideology of the Zuo Zhuan)
.
Tokyo
:
Iwanami shoten
,
1958
.
Cheng-sheng
Tu
[
Zhengsheng
Du
]. “
Some Problems Concerning the So-Called Survivors of the Yin Dynasty
.”
Paper presented at the International Conference on Shang Civilization, East-West Center
,
University of Hawai’i at Manoa
,
Honolulu
,
September 7–11, 1982
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
].
Confucian Ethics Today: The Singapore Challenge
.
Singapore
:
Federal Publications
,
1984
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]“
A Confucian Perspective on the Rise of Industrial East Asia
.”
Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences
42
, no.
1
(
October
1988
):
32
50
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]
Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation
.
Albany
:
State University of New York Press
,
1985
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]“
The Confucian Tradition in Chinese History
.” In
Heritage of China
, edited by
Ropp
, pp.
112
137
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]“
Cultural China: The Center as Periphery
.”
Daedalus
120
, no.
2
(spring
1991
):
1
32
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]“
Hsiung Shih-li’s [Xiong Shili’s] Quest for Authentic Existence
.” In
Limits of Change
, edited by
Furth
, pp.
242
275
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]
Humanity and Self-Cultivation: Essays in Confucian Thought
.
Berkeley
:
Asian Humanities Press
,
1979
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]“
The Rise of Industrial East Asia: The Role of Confucian Values
.”
Copenhagen Papers in East and Southeast Asian Studies
(
April
1989
):
81
97
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]“
The Search for Roots in East Asia: The Case of the Confucian Revival
.” In
Fundamentalisms Observed
, edited by
Marty
and
Appleby
, pp.
740
781
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]“
Toward a Third Epoch of Confucian Humanism: A Background Understanding
.” In
Confucianism
, edited by
Eber
, pp.
3
21
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]“
The ‘Thought of Huang-Lao’: A Reflection on the Lao Tzu [Laozi] and Huang Ti [Huangdi] Texts in the Silk Manuscripts of Ma-wang-tui [Mawangdui]
.”
Journal of Asian Studies
39
, no.
1
(
November
1979
):
95
110
.
Wei-ming
Tu
[
Weiming
Du
]
“‘Wenhua Zhongguo’ chutan” (Probing “Cultural China”)
.
Jiushi niandai
, no.
245
(
June
1990
):
60
61
.
Wei-ming
Tu
,[
Weiming
Du
] ed.
The Living Tree: The Changing Meaning of Being Chinese Today
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1994
.
Twitchett
,
Denis
.
Printing and Publishing in Medieval China
.
New York
:
Frederic C. Beil
,
1983
.
Twitchett
,
Denis
, and
Loewe
Michael
, eds.
The Cambridge History of China
. Vol.
1
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1986
.
Tyler
,
Stephen A.
Post-modern Ethnography: From Document of the Occult to Occult Document
.” In
Writing Culture
, edited by
Clifford
and
Marcus
, pp.
122
140
.
Übelhör
,
Monika
. “
The Community Compact (Hsiang-yueh [Xiangyue]) of the Sung and Its Educational Significance
.” In
Neo-Confucian Education
, edited by
de Bary
and
Chaffee
, pp.
371
388
.
Unger
,
Roberto Mangabeira
.
Plasticity into Power: Variations on Themes of Politics, A Work in Constructive Social Theory
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1987
.
Van Xuyet
,
Ngo
.
Divination, magie, et politique dans la Chine ancienne
.
Paris
:
Presses Universitaires de France
,
1976
.
Van der Loon
,
P.
The Ancient Chinese Chronicles and the Growth of Historical Ideals
.” In
Historians of China and Japan
, edited by
Beasley
and
Pulleyblank
, pp.
24
30
.
Van der Loon
,
P.
On the Transmission of the Kuan-Tzu[Guanzi]
.”
T’oung Pao
41
(
1952
):
357
393
.
Van Kley
,
Edwin J.
Europe’s ‘Discovery’ of China and the Writing of World History
.”
American Historical Review
76
, no.
2
(
1971
):
358
385
.
Vandermeersch
,
Leon
. “
Aspects rituels de la popularisation du Confucianisme sous les Han
.” In
Thought and Law in Qin and Han China
, edited by
Idema
and
Zürcher
, pp.
89
107
.
Vandermeersch
,
Leon
.
Wangdao ou la voie royale: Recherches sur l’esprit des institutions de la Chine archaïque
. Vols.
1–2
.
Paris
:
École Française d’Extrême-Orient
,
1977–1980
.
Vermeer
,
E. B.
, ed.
Development and Decline of Fukien Province in the Seventeenth and Eighteenth Centuries
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1990
.
Vico
,
Giambattista
.
On the Most Ancient Wisdom of the Italians Unearthed from the Origins of the Latin Language
. Translated by
Palmer
L. M.
.
Ithaca
:
Cornell University Press
,
1988
.
Vogel
,
Ezra
.
The Four Dragons: The Spread of Industrialization in East Asia
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1992
.
Wagner
,
Roy
.
The Invention of Culture
.
Revised and expanded edition
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1981
.
Wakeman
,
Frederic
Jr.
The Great Enterprise: The Manchu Reconstruction of Imperial Order in Seventeenth-Century China
.
2
vols.
Berkeley
:
University of California Press
,
1985
.
Wakeman
,
Frederic
Jr.
History and Will: Philosophical Perspectives of Mao Tse-tung’s [Mao Zedong’s] Thought
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1973
.
Wakeman
,
Frederic
Jr.
, “
The Price of Autonomy: Intellectuals in Ming and Ch’ing [Qing] Politics
.”
Daedalus
101
, no.
2
(spring
1972
):
35
70
.
Wakeman
,
Frederic
Jr.
, and
Grant
Carolyn
, eds.
Conflict and Control in Late Imperial China
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1978
.
Waldron
,
Arthur
.
The Great Wall of China: From History to Myth
.
Cambridge
:
Cambridge University Press
,
1990
.
Waley
,
Arthur
,
Ballads and Stories from Tun-Huang [Dunhuang]
.
London
:
George Allen and Unwin
,
1960
.
Waley
,
Arthur
,
Ballads and Stories from Tun-Huang [Dunhuang]. Three Ways of Thought in Ancient China
.
New York
:
Doubleday Anchor
,
1956
.
Waley
,
Arthur
, trans.
The Analects of Confucius
.
New York
:
Vintage Books
,
1938
.
Waley
,
Arthur
, trans.
The Book of Songs: The Ancient Chinese Classic of Poetry
. Edited with additional translations by
Allen
Joseph R.
.
New York
:
Grove Press
,
1996
.
Waley
,
Arthur
, trans.
The Nine Songs: A Study of Shamanism in Ancient China
.
San Francisco
:
City Lights Books
,
1973
.
Waley
,
Arthur
, trans.
The Way and Its Power: A Study of the Tao Te Ching [Dao-de jing] and Its Place in Chinese Thought
.
New York
:
Grove Press
,
1958
.
Wallacker
,
Benjamin E.
Han Confucianism and Confucius in Han
.” In
Ancient China
, edited by
Roy
and
Tsien
, pp.
215
228
.
Walshe
,
W. Gilbert
. “
Some Chinese Funeral Customs
.”
Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society
35
(
1903–1904
):
26
64
.
Fen-sen
Wang
[
Fansen
Wang
].
Zhang Taiyan de sixiang (The Thought of Zhang Taiyan)
.
Taibei
:
Shibao
,
1985
.
Tao
Wang
.
Tao yuan wenlu waipian (Outer Chapters of the Literary Record of Wang Tao)
.
Reprint
.
Shenyang
:
Liaoning renmin Chubanshe
,
1994
.
Wang
,
Jing
.
High Culture Fever: Politics, Aesthetics, and Ideology in Deng’s China
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1996
.
Wang
,
Y. C.
Chinese Intellectuals and the West, 1872–1949
.
Chapel Hill
:
University of North Carolina Press
,
1966
.
Wang
,
Zhongshu
.
Han Civilization
. Translated by
Chang
K. C.
and
collaborators
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1982
.
Ware
,
James R.
, trans.
The Sayings of Confucius
.
New York
,
1955
.
Waterson
,
Roxanna
.
The Living House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia
.
New York
:
Oxford University Press
,
1990
.
Watson
,
Burton
.
Ssu-ma Ch’ien [Sima Qian], Grand Historian of China
.
New York
:
Columbia University Press
,
1958
.
Watson
,
Burton
. trans.
The Complete Works of Chuang Tzu [Zhuangzi]
.
New York
:
Columbia University Press
,
1968
.
Watson
,
Burton
. trans.
Courtier and Commoner in China: Selections from the History of the Former Han by Pan Ku [Ban Gu]
.
New York
:
Columbia University Press
,
1974
.
Watson
,
Burton
., trans.
Records of the Grand Historian of China
.
2
vols.
New York
:
Columbia University Press
,
19
61
.
Watson
,
Burton
., trans.
The Tso Chuan [Zuo zhuan]
.
New York
:
Columbia University Press
,
1989
.
Watson
,
James L.
The Structure of Chinese Funerary Rites: Elementary Forms, Ritual Sequence and the Primacy of Performance
.” In
Death Ritual in Late Imperial and Modern China
, edited by
Watson
and
Rawski
, pp.
3
19
.
Watson
,
James L.
, and
Rawski
Evelyn S.
, eds.
Death Ritual in Late Imperial and Modern China
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1988
.
Watson
,
William
.
Cultural Frontiers in Ancient East Asia
.
Edinburgh
:
Edinburgh University Press
,
1971
.
Weber
,
Max
.
The Methodology of the Social Sciences
. Edited and translated by
Shils
Edward
and
Finch
Henry A.
.
New York
:
Free Press
,
1949
.
Weber
,
Max
.
The Religion of China
. Translated by
Gerth
Hans H.
.
New York
:
Macmillan
,
1964
.
Weber
,
Max
.
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
. Translated by
Parsons
Talcott
.
New York
:
Scribners
,
1958
.
Weber
,
Max
.
The Sociology of Religion
. Translated by
Fischoff
Ephraim
.
Boston
:
Beacon Press
,
1963
.
Wechsler
,
Howard J.
Offerings of fade and Silk: Ritual and Symbol in the Legitimation of the T’ang [Tang] Dynasty
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1985
.
Weld
,
Susan
. “
Covenant in Jin’s Walled Cities: The Discoveries at Houma and Wenxian
.”
Ph.D. diss.
,
Harvard University
,
1990
.
Wesling
,
Donald
. “
Methodological Implications of the Philosophy of Jacques Derrida for Comparative Literature
.” In
Chinese-Western Comparative Literature: Theory and Strategy
, edited by
Deeney
, pp.
79
111
.
White
,
Hayden
.
Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe
.
Baltimore
:
Johns Hopkins University Press
,
1973
.
White
,
Hayden
. “
The Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation
.”
Critical Inquiry
9
(
September
1982
):
113
137
.
White
,
Hayden
.
Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism
.
Baltimore
:
Johns Hopkins University Press
,
1978
.
Wilhelm
,
Richard
, trans.
The I Ching [Yijing]; or, Book of Changes
. 3d ed.
Rendered into English by Cary F. Baynes
.
Princeton
:
Princeton University Press
,
1967
.
Williams
,
Raymond
.
Culture and Society, 1780–1950
.
New York
:
Harper Torchbooks
,
1966
.
Williams
,
Raymond
.
Keywords: A Vocabulary of Culture and Society
.
Revised edition
.
New York
:
Oxford University Press
,
1984
.
Williams
,
Raymond
.
The Sociology of Culture
.
New York
:
Schocken Books
,
1982
.
Wilson
,
Brian R.
, ed.
Rationality
.
New York
:
Harper Torchbooks
,
1970
.
Wilson
,
Thomas A.
Genealogy of the Way: The Construction and Uses of the Confucian Tradition in Late Imperial China
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1995
.
Winch
,
Peter
. “
Concepts and Actions
.” In
The Philosophy of History
, edited by
Gardiner
Patrick
, pp.
41
50
.
Oxford
:
Oxford University Press
,
1974
.
Wolf
,
Arthur P.
, ed.
Studies in Chinese Society
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1978
.
Wolf
,
Margery
.
A Thrice-Told Tale: Feminism, Postmodernism, and Ethnographic Responsibility
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1992
.
Young-tsu
Wong
.
Search for Modern Nationalism: Zhang Binglin and Revolutionary China
.
New York
:
Oxford University Press
,
1989
.
Wright
,
Arthur
.
Buddhism in Chinese History
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1958
.
Wright
,
Arthur
. ed.
The Confucian Persuasion
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1960
.
Wright
,
Arthur
. ed.
Studies in Chinese Thought
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1953
.
Wright
,
Arthur
, and
Nivison
David S.
, eds.
Confucianism in Action
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1959
.
Wright
,
Arthur
, and
Twitchett
Denis
, eds.
Confucian Personalities
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1962
.
Wright
,
Mary Claybaugh
, ed.
China in Revolution: The First Phase, 1900–1913
.
New Haven
:
Yale University Press
,
1968
.
Hung
Wu
.
The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art
.
Stanford
:
Stanford University Press
,
1989
.
Pei-yi
Wu
. “
Self-Examination and the Confession of Sins in Traditional China
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
39
, no.
1
(
June
1979
):
22
34
.
Wenqing
Xu
, ed.
Zhushu jinian tongqian (Comprehensive Commentaries on the Bamboo Annals)
.
Taibei
:
Yiwen Shuju
,
1966
.
Yuanhe
Xu
.
Ruxue yu dongfang wenhua (Ruism and Eastern Culture)
.
Beijing
:
Renmin Chubanshe
,
1994
.
Bojun
Yang
.
Chunqiu Zuo zhuan cidian (A Dictionary of the Zuo Commentary on the Spring and Autumn Annals)
.
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1985
.
Yang
,
C. K.
The Functional Relationship between Confucian Thought and Chinese Religion
.” In
Chinese Thought and Institutions
, edited by
Fairbank
, pp.
269
290
.
Yang
,
C. K.
Religion in Chinese Society
.
Berkeley
:
University of California Press
,
1961
.
Yang
,
Lien-sheng
, ed.
Studies in Chinese Institutional History
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1961
.
Yates
,
Robin D. S.
The City under Siege: Technology and Organization as Seen in the Reconstructed Text of the Military Chapters of Mo Tzu [Mozi]
.”
Ph.D. diss.
,
Harvard University
,
1980
.
Yates
,
Robin D. S.
Social Status in the Ch’in [Qin]: Evidence from the Yün-men [Yunmen] Legal Documents. Part One: Commoners
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
47
, no.
1
(
June
1987
):
197
238
.
Yeh
,
Wen-hsin
[
Wenxin
Ye
].
The Alienated Academy: Culture and Politics in Republican China, 1919–1937
.
Cambridge, Mass.
:
Harvard University Press
,
1991
.
Young
,
John D.
China and Christianity: The First Encounter
.
Hong Kong
:
Chinese University Press
,
1983
.
,
Chün-fang
[
Junfang
Yu
].
The Renewal of Buddhism in China: Chu-hung [Zhu Hong] and the Late Ming Synthesis
.
New York
:
Columbia University Press
,
1981
.
Yu
,
Pauline
. “
Poems in Their Place: Collections and Canons in Early Chinese Literature
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
50
, no.
1
(
June
1990
):
163
196
.
Ronggen
Yu
. “
Studies on Confucius in Our Country in Recent Years
.” In
Confucius
, edited by
Etiemble
, pp.
285
291
.
Ying-shih
[
Yingshi
Yu
]. “
O Soul, Come Back!—A Study of the Changing Conceptions of the Soul and Afterlife in Pre-Buddhist China
.”
Harvard Journal of Asiatic Studies
47
, no.
2
(
December
1987
):
363
397
.
Ying-shih
[
Yingshi
Yu
].
Zhongguo jindai sixiang shi shang de Hu Shi (Modern Chinese Thought to Hu Shi)
.
Taibei
:
Xuesheng Shuju
,
1984
.
Yue
Yu
.
Zhuzi pingyi (A Critical Discussion of the Collective Masters)
.
Shanghai
:
Shangwu
,
1935
.
Zakaria
,
Fareed
. “
Culture Is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew
.”
Foreign Affairs
73
, no.
2
(
March/April
1994
):
109
126
.
Zen
,
Sophia H. Chen
, ed.
Symposium on Chinese Culture
.
Shanghai
:
China Institute of Pacific Relations
,
1931
.
Longxi
Zhang
. “
The Myth of the Other: China in the Eyes of the West
.”
Critical Inquiry
15
(autumn
1988
):
108
131
.
Longxi
Zhang
. “
The Tao and Logos: Notes on Derrida’s Critique of Logocentrism
.”
Critical Inquiry
11
, no.
3
(spring
1985
):
385
398
.
Longxi
Zhang
.
The Tao and the Logos: Literary Hermeneutics, East and West
.
Durham, N.C.
:
Duke University Press
,
1992
.
Xincheng
Zhang
.
Weishu tongkao (Collected Researches on Apocrypha)
. Vol.
1
.
Taibei
:
Dingwen Shuju
,
1973
.
Xuecheng
Zhang
.
Zhangshi yishu (Surviving Works of Mr. Zhang)
.
8
vols.
Shanghai
:
Shangwu
,
1936
.
Yin
Zhang
.
“Gujing jingshe zhi chugao” (Preliminary Draft of a Gazetteer of the Refined Lodge for the Explication of the Classics)
.
Wenlan xuebao
2
(
March
1936
):
1
47
.
Zhongwen dacidian (Encyclopedic Dictionary of the Chinese Language)
.
10
vols.
Taibei
:
Zhongguo wenhua daxue
,
1977
.
Fagao
Zhou
, ed.
Jinwen gulin bu (Addition to the Ancient Forest of Bronze Inscriptions)
.
Taibei (Nangang)
:
Academia Sinica, Institute of History and Philology
,
1983
.
Fagao
Zhou
et al
., eds.
Jinwen gulin (Ancient Forest of Bronze Inscriptions)
.
Hong Kong
:
Chinese University Press
,
1975
.
Gucheng
Zhou
.
Zhongguo tongshi (A Comprehensive History of China)
.
2
vols.
Shanghai
:
Renmin Chubanshe
,
1983
.
Rong
Zou
.
Geming jun (Revolutionary Army)
.
Reprint
,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1958
.
Zupanov
,
Ines
. “
Aristocratic Analogies and Demotic Descriptions in the Seventeenth-Century Madurai Mission
.”
Representations
, no.
41
(winter
1993
):
123
148
.
Zürcher
,
E.
The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China
.
Leiden
:
E. J. Brill
,
1959
.
Zürcher
,
E.
Jesuit Accommodationism and the Chinese Cultural Imperative
.” In
The Chinese Rites Controversy: Its History and Meaning
, edited by
Mungello
, pp.
31
64
.
Zürcher
,
E.
The Jesuit Mission in Fujian in Late Ming Times: Levels of Response
.” In
Development and Decline of Fukien Province in the Seventeenth and Eighteenth Centuries
, edited by
Vermeer
, pp.
417
457
.
Zürcher
,
Erik
,
Nicolas Standaert
,
S.J.
, and
Dudink
Adrianus
.
Bibliography of the Jesuit Mission in China (ca. 1580–ca. 1680)
.
Leiden
:
Centre of Non-Western Studies, Leiden University
,
1991
.

Figures & Tables

Contents

Advertisement

References

Bibliography

Primary Sources
Alexandre
,
Noel
.
Conformité des cérémonies chinoises avec l’idolatrie grècque et romaine
.
Cologne
:
Les hautiers de C. L’Egmondt
,
1700
.
Bartoli
,
Daniello
.
Dell’Istoria della Compagnia di Gésù: La Cina: Terza Parte dell’ Asia
.
4
vols.
Rome
,
1663
.
Ancona
:
Giuseppe Aureli
,
1843
.
Boxer
,
C. R.
, ed.
A Propósitio dum livrinho xilográfico dos Jesuitás de Pequisu (Sécuo XVIII)
.
Macau
:
Imprensa Nacional
,
1942
.
Boxer
,
C. R.
, ed.
South China in the Sixteenth Century: Being the Narratives of Galeote Pereira, Fr. Gaspar da Cruz, O.P., Fr. Martin de Rada, E.A.S.A. (1550–1575)
.
London
:
Haklyut Society
,
1953
.
Duxiu
Chen
. “
Kongzi zhi dao yu xiandai shenghuo” (The Way of Kongzi and Contemporary Life)
.
Xin qingnian 2
, no.
4
(
December
1
,
1916
):
3
5
.
Duxiu
Chen
. “
Rensheng zhenyi” (The Real Meaning of Life)
.
Xin qingnian
4
, no.
1
(
February
1
,
1918
):
90
93
.
Ch’ien
Mu [Qian Mu]
.
“Fu Hu Shi zhi ‘Shuo ru’” (A Refutation of Hu Shi’s “Shuo ru”)
.
Journal of Oriental Studies
1
, no.
1
(
January
1954
):
123
128
.
Chunqiu Zuo zhuan zhu (The Zuo Transmission of the Spring and Autumn Annals with Supplementary Commentary)
.
4
vols. Edited by
Bojun
Yang
.
Bejing
:
Zhonghua Shuju
,
1981
.
Coleridge
,
H. J.
, ed.
The Life and Letters of St. Francis Xavier
.
2
vols.
London
:
Burns and Oates
,
1902
.
Couplet
,
Philippe
,
et al
Confucius Sinarum Philosophus, sive Scientia Sinensis
.
Paris
:
Horthemels
,
1687
.
Cordier
,
Henri
.
Bibliotheca Sinica
.
Paris
,
1904–1924
. Reprint,
Taibei
:
Chengwen
,
1966
.
Shu
Cui
.
“Lunyu yushuo” (Further Theories on the Lunyu)
. In
Cui Dongbi yishu (The Surviving Works of Cui Dongbi)
. Edited by
Jiegang
Gu
.
Ziji
Di
.
Kongzi biannian (Annual Register of Kongzi)
.
Zhejiang Shuju
,
1887
.
Fubao
Ding
.
Shuowen jiezi gulin (Ancient Forest of the Explanation of Pattern and Elucidation of Graphs)
.
8
vols.
Shanghai
:
Yixue Shuju
,
1931–32
.
Yucai
Duan
.
Shuowen jiezi zhu (Annotations on Explanation of Pattern and Elucidation of Graphs)
. Reprint,
Taibei
:
Hanjing wenhua shiye youxian gongsi
,
1983
.
Zhongshu
Dong
.
“Qiu yu” (Seeking Rain)
. In
Chunqiu fanlu yizheng (Evidential Meanings on the Luxuriant Dew of the Spring and Autumn)
. Edited by
Yu
Su
.
Taibei
:
Hele tushu Chubanshe
,
1975
.
Yu
Du
.
Chunqiu jingchuan jijie (Spring and Autumn Classic and [Zuo] Tradition with Collected Commentaries)
.
3
vols. Reprint,
Taibei
:
Zhonghua Shuju
,
1965
.
Erya zhushu (Literary Expositor, Annotations, and Commentaries)
.
SSJZS
, vol.
12
. Reprint,
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1990
.
Guangya shuzheng (Extensive and Refined [Etymology] Annotations and Commentaries)
. Edited by
Niansun
Wang
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1983
.
Jiegang
Gu
, ed.
Ci Dongbi yishu (The Surviving Works of Cui Dongbi)
.
Taibei
:
Hele tushu Chubanshe
,
1975
.
Guzman
,
Luis de
.
Historia de las Missiones que han hecho los religiosos de la Compañia de Iesvs: para predicar el sancto evangelio en la India oriental, y en les reynos de la China y Japon
.
Alcalá de Henares
:
Buida de I. Gracian
,
1601
.
Moruo
Guo
.
“Fu ‘Shuo ru’” (Refutation of “An Elaboration on ru”)
. In
Guo
,
Qingtong Shidai (The Bronze Age)
.
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1954
.
Moruo
Guo
, ed.
Jiaguwen heji (Collection of Oracle Bone Inscriptions)
.
13
vols.
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1978–82
.

Guoyu yijie (Commentaries on the Discourses of the States). SBBY edition.

Guoyu yijie (Commentaries on the Discourses of the States)
.
Gushi bian (Critiques of Ancient History)
.
7
vols.
Hong Kong
:
Taiping Shuju
,
1962
.
Han Feizi jijie (Collected Commentaries on the Han Feizi)
. Edited by
Xianqian
Wang
. In
ZZJC
, vol.
5
,
pt. 4
.
Hanshu buzhu (Former Han History with Supplementary Commentaries)
.
Compiled by Wang Xianqian. Reprint
,
Taibei
:
Dingwen Shuju
,
1974
.
Ying
Han
.
Hanshi waizhuan (Han [Ying’s] Illustrations of the Didactic Use of the Book of Odes)
.
SBCK edition
.
The Holy Bible
.
King James version
.
New York
:
Meridian Books
,
n.d
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
The Chinese Renaissance
.
Chicago
:
University of Chicago Press
,
1934
.
Shih [Hu Shi]
Hu
. “
The Chinese Renaissance
.”
Bulletin on Chinese Education
2
, no.
6
(
1923
):
1
36
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Da Sifu Kaoxin xiansheng” (A Reply to Mr. Murobushi Kõshin)
.
Duli pinglun
, no.
180
(
December
8
,
1935
):
5
8
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
The Development of the Logical Method in Ancient China
. 2d ed.
New York
:
Paragon
,
1963
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
Hu Shi liuxue riji (Hu Shi’s Diary of Study Abroad)
.
4
vols.
Taibei
:
Shangwu
,
1959
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
Hu Shi wencun (The Literary Preserve of Hu Shi)
.
4
vols.
Taibei
:
Yuandong
,
1953
.
Shih [Hu Shi]
Hu
. “
Religion and Philosophy in Chinese History
.” In
Symposium on Chinese Culture
, edited by
Chen Zen
Sophia H.
, pp.
31
58
.
Shanghai
:
China Institute of Pacific Relations
,
1931
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Shiping suowei ‘Zhongguo benwei de wenhua jianshe’” (A Critique of the So-called Chinese-Based Cultural Construction)
. In
Hu Shi wencun
. Vol.
4
, pp.
535
540
.
Taibei
:
Yuandong
,
1953
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
Sishi zishu (Recollections at the Age of Forty)
.
Taibei
:
Yuandong
,
1974
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Shuo ru” (An Elaboration on ru)
. In
Hu Shi wencun
. Vol.
4
, pp.
1
82
.
Taibei
:
Yuandong
,
1953
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Xinxin yu fanxing” (Faith and Introspection)
.
Duli pinglun
, no.
103
(
June
3
,
1934
).
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Yibusheng zhuyi” (On Ibsenism)
.
Xin qingnian
4
, no.
6
(
June
1918
):
531
549
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
“Zhuzi buchu yu wangguan lun” (The Collected Masters did not Derive from the Heaven Office)
. In
Zhongguo zhexue shi dagang
, pp.
1
10
.
Shih [Hu Shi]
Hu
.
Zhongguo jexue shi dagang (General Outline of the History of Chinese Philosophy)
.
Shanghai
:
Shangwu
,
1929
.
Huainanzi (Book of [Prince] Huainan)
. Edited by
Wendian
Liu
. In
ZZJC
, vol.
7
,
pt. 2
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1990
.
Kuan
Huan
, comp.
Yantíe lun (Discourses on Salt and Iron)
. In
ZZJC
, vol.
7
,
pt. 3
. Reprint,
Beijing
:
Zhonghua Shuju
,
1990
.
Kan
Huang
, ed.
Lunyu jijie yisu (Collected Commentaries on the Lunyu with Subcommentary)
.
2
vols. Reprint,
Taibei
:
Guangwen Shuju
,
1968
.
Zongxi
Huang
.
Mingru xue’an (Scholarly Cases on Ming ru)
.
Beijing
:
Zhongguo Shudian
,
1990
.
Zongxi
Huang
and
Zuwang
Chuan
, comps.
Song-Yuan xue’an (Scholarly Cases on Song and Yuan [ru])
.
2
vols.
Beijing
:
Zhongguo Shudian
,
1990
.
Suetoshi
Ikeda
.
Inkyo shokei kohen shakubun ko (Draft Annotations on “Inscriptions from the Wastes of Yinu: Latter Volume)
.
Hiroshima
:
Hiroshima Daigaku Bungakubu Chūgoku Tetsugaku Kenkyūshitsu
,
1964
.
Illyricus
,
Matthias Flacius
.
Clavis Scripturae Sacrae
. New edition,
Jena
:
Johannis Ludovici Neuenhans
,
1674
.
Intorcetta
,
Prosper
.
Sinarum Scientia Politico-Moralis
. In
Relations de divers voyages curieux
, by
Thévenot
Melchisédec
, vol.
4
.
Paris
,
1696
.
Tsung-i [Rao Zongyi]
Jao
.
“Shi ru: Cong wenzi xunguxue Shang lunru de yiyi” (An Explication of ru: From Explaining ru from the Angle of the Etymologies of the Graphs)
.
Journal of Oriental Studies
1
, no.
1
(
January
1954
):
111
122
.
lishixi
Jilin daxue
, comp.
Yiqie fandongpai doushi zun Kongpai (Every Reactionary Faction is a Revering Kongzi Faction)
.
Beijing
:
Renmin Chubanshe
,
1974
.
Kong congzi (Kong Family Masters’ Anthology)
. Reprint,
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1990
.
Kongzi jiayu (Family Sayings of Kongzi)
. Edited by
Su
Wang
. Reprint,
Shanghai
:
Guji Chubanshe
,
1990
.
Le Comte
,
P. Louis, S.J.
.
Nouveaux mémoires sur l’état présent de la Chine
.
Paris
:
Jean Anisson
,
1696
.
Xueji
Lei
, ed.
Zhushu jinian yizheng (Evidential Meanings on the Bamboo Annals)
.
Taibei
: