e-Duke Books

The Sopranos

Mon, 2017-02-06 19:24 -- admin
HighWire: Atom Path: 
/dup/9780822392415.atom
Contributors: 
<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:nlm="http://schema.highwire.org/NLM/Journal" xmlns:hwp="http://schema.highwire.org/Journal" nlm:contrib-type="author"><atom:name>Dana Polan</atom:name><nlm:name name-style="western" hwp:sortable="Polan Dana"><nlm:surname>Polan</nlm:surname><nlm:given-names>Dana</nlm:given-names></nlm:name></atom:author>
Highwire: Children: 
HighWire: Journal/Corpus Code: 
dup
Highwire: EISBN: 
978-0-8223-9241-5
Highwire: Parent: 
Highwire: cpath: 
/content/9780822392415
Highwire: cpathalias: 
/content/dup/9780822392415
Slug: 
9780822392415
Highwire: Type: 
book
Highwire Alternate Title: 
The Sopranos
Highwire: State: 
Released
Last load event: 
Monday, February 6, 2017 - 19:31