e-Duke Books

Sovereignty in Ruins

Mon, 2017-04-03 17:45 -- admin
HighWire: Atom Path: 
/dup/9780822373391.atom
Contributors: 
<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:nlm="http://schema.highwire.org/NLM/Journal" xmlns:hwp="http://schema.highwire.org/Journal" nlm:contrib-type="editor"><atom:name>George Edmondson</atom:name><nlm:name name-style="western" hwp:sortable="Edmondson George"><nlm:surname>Edmondson</nlm:surname><nlm:given-names>George</nlm:given-names></nlm:name></atom:author>
<atom:contributor xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:nlm="http://schema.highwire.org/NLM/Journal" xmlns:hwp="http://schema.highwire.org/Journal" nlm:contrib-type="editor"><atom:name>Klaus Mladek</atom:name><nlm:name name-style="western" hwp:sortable="Mladek Klaus"><nlm:surname>Mladek</nlm:surname><nlm:given-names>Klaus</nlm:given-names></nlm:name></atom:contributor>
Highwire: Children: 
HighWire: Journal/Corpus Code: 
dup
Highwire: EISBN: 
978-0-8223-7339-1
Highwire: Parent: 
Highwire: cpath: 
/content/9780822373391
Highwire: cpathalias: 
/content/dup/9780822373391
Slug: 
9780822373391
Highwire: Type: 
book
Highwire Alternate Title: 
Sovereignty in Ruins
Highwire: State: 
Released
Last load event: 
Monday, April 3, 2017 - 17:56