e-Duke Books

Beyond the Whiteness of Whiteness

Mon, 2016-10-17 17:09 -- admin
HighWire: Atom Path: 
/dup/9780822374145.atom
Contributors: 
<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:nlm="http://schema.highwire.org/NLM/Journal" xmlns:hwp="http://schema.highwire.org/Journal" nlm:contrib-type="author"><atom:name>Jane Lazarre</atom:name><nlm:name name-style="western" hwp:sortable="Lazarre Jane"><nlm:surname>Lazarre</nlm:surname><nlm:given-names>Jane</nlm:given-names></nlm:name></atom:author>
HighWire: Journal/Corpus Code: 
dup
Highwire: EISBN: 
978-0-8223-7414-5
Highwire: Parent: 
Highwire: cpath: 
/content/9780822374145
Highwire: cpathalias: 
/content/dup/9780822374145
Slug: 
9780822374145
Highwire: Type: 
book
Highwire Alternate Title: 
Beyond the Whiteness of Whiteness
Highwire: State: 
Released
Last load event: 
Monday, October 17, 2016 - 17:21